Delårsrapport Q2 2023 nettoomsättning 9,3 (11,8 MSEK) rörelseresultat (EBIT) 1,0 MSEK (-0,4)

Koncernens nettoomsättning uppgick för kvartal 2 till 9,3 (11,8 MSEK) med ett rörelseresultat (EBIT) på 1,0 MSEK (-0,4). EBITDA-resultat blev 1,0 MSEK (0,8)

Finansiell översikt

Koncernen (MSEK)

Q2 2023

Q2 2022

YTD 2023

YTD 2022

Helår 2022

Totala intäkter

9,3

11,8

14,1

21,8

40,8

EBITDA

1,0

0,8

-1,4

0,5

- 1,6

Resultat efter finansiella poster

1,0

-0,4

-2,0

-1,8

-6,2

Balansomslutning

10,2

21,6

10,2

21,6

11,3

Soliditet (%)

59,5%

79,0%

59,5%

79,0%

69,6%

Resultat per aktie (sek)

0,02

-0,02

-0,04

-0,04

-0,16

Likvida medel

1,1

1,0

1,1

1,0

2,3

Denna rapport har ej granskats av Bolagets revisor.

Kommentar finansiell utveckling

Andra kvartalet 2023 visar en lägre omsättning men högre EBITDA jämfört med 2022.

För kvartal 2 var intäkterna lägre jämfört med 2022 men visade ett bättre resultat både avseende EBITDA samt efter finansnetto. Det bättre resultatet är hänförligt till det förändringsarbetet för att effektivisera och sänka

kostnaderna.

Moderbolaget iApotek har som kommunicerats i tidigare rapporter inga intäkter och belastas i

huvudsak av kostnader för overhead samt kostnader för externa konsulter.

En proforma översiktlig resultatredovisning för dotterbolagen Pharmart samt Eprix (den operativa verksamheten) avseende perioden 3-mån 2023 visar följande omsättning och resultat.

Koncernen som helhet kommer även i framtiden att belastas av kostnader för overhead samt externa konsulter.

Pro forma

Period April -Juni 2023 TSEK

 

Omsättning

EBITDA

Res e fin netto

Pharmart samt Eprix

9 322

1 546

1 181

 

Kommentar utveckling verksamheten

Pharmart AB (publ). Bolaget påverkades även under kvartal 2 fortsatt negativt av Läkemedelsverkets beslut om stängning av öppenvårdsapoteket under ca åtta veckor från den 28 januari 2023. Dels har viktiga kunder valt att till viss del anlita andra öppenvårdsapotek, dels har enligt försiktighetsprincipen bolaget valt att temporärt stänga ett affärsområde.

Ansvarig VD, apotekare har efter perioden lämnat bolaget.  

Bolaget har i tidigare delårsrapporter kommunicerat att projektet försäljning av receptbelagda läkemedel genom bolagets e-handel apotek365.se har en försenad tidsplan. Läkemedelsverket skickade ut ett förslag avseende ändringar i distanshandel (näthandeln) för läkemedel i januari 2023.

Ett nytt reviderat förslag från Läkemedelsverket kommer enligt uppgifter att skickas ut på remiss i september /oktober 2023. Bolaget avvaktar det reviderade förslaget innan projektet kan fortsätta.

Bolagets projekt att minska kostnaden för betald digital marknadsföring fortsätter och ger nu ett konkret avtryck dvs ett positivt resultat. Kostnaden för betald digital marknadsföring har sänkts med ca 20 procent jämfört med tidigare kvartal. Bolaget fokuserar ytterligare på de digitala marknadsföringskanaler som bolaget äger, främst mailutskick. Målet är att sänka kostnaden för betald digital marknadsföring med 40 % jämfört med 2022.

För e-handeln ger nischstrategin att fokusera på färre artiklar, men då med en högre täckningsgrad ett tydligt positivt resultat. I korthet har bolaget sålt ut alla hyllvärmare och har en klart högre omsättningshastighet avseende varulagret för nu befintliga produktkategorier.

En mer frekvent bearbetning mot B2B har gett ett bra utfall och bolaget har nu ett ökat antal återkommande kunder inom B2B.

Under kvartalet har bolaget sett konkreta positiva resultat för den marknadssatsning mot storkund som initierades under kvartal 1 och deltar nu även i upphandlingar inom den nya produktkategorin medtech engångsartiklar riktad mot B2B.

Efter ovanstående förändringar har bolaget i sin e-handel produktkategorier som kan karaktäriseras som anticykliska, påverkas ej av säsongsvariationer och kunder finns både inom segmentet konsumenter och B2B.

E-handeln kan nu dessutom använda öppenvårdsapotekets varulager i verksamheten.

Målet är att inom tolv månader ska bolagets e-handel ha en högre omsättning jämfört med öppenvårdsapoteket, och det med en högre bruttomarginal.

VD Mikael Ehrman mobil 0708-455 182 e-mail [email protected]

Styrelseordförande Magnus Nilsson mobil 070-516 06 78 e-mail [email protected]

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.apotek365.se. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom dotterbolaget PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.


Om iApotek Int

Webbplats
iapotek.se

Prenumerera

Få löpande information från iApotek Int via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn IAPO ISIN-kod SE0009357429