Koncernens nettoomsättning uppgick för kvartal 1 till 4,8 (10,0 MSEK) med ett rörelseresultat (EBIT) på -3,0 MSEK (-1,4). EBITDA-resultat blev -2,4 (0,2)

iApotek Int AB Delårsrapport Q1 2023

Koncernens nettoomsättning uppgick för kvartal 1 till 4,8 (10,0 MSEK) med ett rörelseresultat (EBIT) på -3,0 MSEK (-1,4). EBITDA-resultat blev -2,4 (0,2)

 

Finansiell översikt

 

Koncernen (msek)

Q1 2023

Q1 2022

Helår 2022

Totalt intäkter

4,8

10

40,8

EBITDA

-2,4

-0,2

-1,6

Resultat efter finansiella poster

-3

-1,4

-6,2

Balansomslutning

6,8

17,1

11,3

Soliditet (%)

71,00%

67,70%

69,60%

Resultat per aktie (sek)

-0,1

-0,1

-0,16

Likvida medel

1,6

4,4

2,3


Denna rapport har ej granskats av Bolagets revisor.

 

Kommentar finansiell utveckling

Första kvartalet 2023 visar en lägre omsättning och lägre EBITDA jämfört med 2022.

För kvartal 1 totala intäkter lägre jämfört med 2022, lägre resultat både avseende EBITDA samt efter finansnetto. Det lägre resultatet är hänförligt till stängningen av öppenvårdsapoteket mellan 2023-02-10 till 2023-03-28. Moderbolaget iApotek har som kommunicerats i tidigare rapporter inga intäkter och belastas i huvudsak av kostnader för overhead samt kostnader för externa konsulter.

En proforma översiktlig resultatredovisning för dotterbolagen Pharmart samt Eprix (den operativa verksamheten) avseende perioden 3-mån 2023 visar följande omsättning och resultat. Koncernen som helhet kommer även i framtiden att belastas av kostnader för overhead samt externa konsulter.

 

Pro forma

Period jan-mars 2023 TSEK

 

Omsättning

EBITDA

Res e fin netto

Pharmart samt Eprix

   4 798

-1 601

-1 966

Kommentar utveckling verksamheten

Pharmart AB. Läkemedelsverket gjorde en inspektion 2023-01-26 på Pharmarts öppenvårdsapotek SveaApotek. Läkemedelsverket återkom med en rapport 2023-02-10 med beskedet att tillfälligt stänga öppenvårdsapoteket.

Den 28 mars 2023 fick Pharmart AB beslutet från Läkemedelsverket att bolagets öppenvårdsapotek, SveaApotek, får vara öppet samt köpa in och försälja läkemedel.

Att bolagets öppenvårdsapotek, Svea Apotek, varit stängt under ovanstående period har påverkat både omsättning och resultat negativt för perioden kvartal 1 2023.

Med hänsyn till Läkemedelsverkets sekretess kan bolaget inte ge mer information angående bakgrunden till den tillfälliga stängningen.

Projektet försäljning av receptbelagda läkemedel genom bolagets e-handel apotek365.se har en försenad tidsplan då projektet är komplext avseende både den tekniska utvecklingen och certifieringen från myndigheter.  Det är höga krav från myndigheter när det gäller sekretess och säkerhet. Detta innebär konkret att myndigheter ska godkänna och certifiera hela den tekniska plattformen.

Bolagets projekt att minska kostnaden för betald digital marknadsföring fortsätter och börjar ge ett positivt resultat. Bolaget fokuserar på de digitala marknadsföringskanaler som bolaget äger, dvs främst mailutskick, Facebook och Instagram. Detta omfattar även en satsning på content inom de produktkategorier där bolaget är starka inom sin nisch.

För e-handeln har nischstrategin att fokusera på färre artiklar, men då med en högre täckningsgrad börjat ge resultat. Inom e-handeln B2B har bolaget sedan tidigare en marknadsandel inom vissa produktkategorier.

En mer frekvent bearbetning mot B2B har gett ett bra utfall och bolaget kommer att lägga mer resurser på detta kundsegment.

Inom e-handeln apotek365 har bolaget sedan tidigare en stark position avseende framförallt mot konsument men även företag och vårdbolag inom produktkategorin Medtech förbrukningsartiklar. Under våren har bolaget påbörjat en marknadssatsning mot storkund och deltar nu i upphandlingar inom produktkategorin.

Kontaktuppgifter:

VD Mikael Ehrman mobil 0708-455 182 e-mail [email protected]

Styrelseordförande Magnus Nilsson mobil 070-516 06 78 e-mail [email protected]

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.apotek365.se. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.


Om iApotek Int

Webbplats
iapotek.se

Prenumerera

Få löpande information från iApotek Int via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn IAPO ISIN-kod SE0009357429