iApotek Int AB (publ) bokslutskommuniké för 2021

Koncernens rörelseresultat är -8.3 MSEK varav påverkan genom koncernjusteringar uppgår till -7.3 MSEK.

För 2021 visade koncernen en nettoomsättning på 41.8 MSEK (2020 54.4 MSEK) och ett rörelseresultat på -8.3 MSEK (2020 - 3.3 MSEK). Det redovisade koncernresultatet om -8,3 MSEK tar inte hänsyn till den koncerninterna inkråmsöverlåtelsen av rörelsen i apotek365 till ett värde på 7,3 MSEK, eftersom denna inte får tas med i koncernredovisningen. I resultatet ingår avskrivning av goodwill med -4.6 MSEK.

För iApotek Int AB org nr 559048-9638 (iApotek/Bolaget) har 2021 varit ett turbulent år. Mycket negativt för aktieägarna var att marknadsplatsen Spotlight under våren 2021 riktade allvarlig kritik mot den tidigare styrelsen. Detta resulterade i en avnotering av aktien från Spotlight den 26 maj 2021.

Den nuvarande styrelsen tillträdde den 12 augusti 2021. Den nya styrelsen har initialt gått igenom verksamheten och påbörjat ett åtgärdsprogram för att öka lönsamheten inom specifikt e-handeln. Ett strategiskt beslut är att bolagets fokus ska vara att bedriva apoteksverksamhet och erbjuda läkemedel och närliggande produkter som ska marknadsföras och distribueras i alla kanaler. Detta omfattar även receptbelagda läkemedel genom e-handel.


Finansiell översikt.

iApotek Int AB koncernen

För 2021 visade koncernen en nettoomsättning på 41.8 MSEK (2020 54.4 MSEK) och ett rörelseresultat på -8.3 MSEK (2020 - 3.3 MSEK). Rörelseresultatet för 2021 påverkas av koncernjusteringar som uppgår till -7.3 MSEK. Koncernjusteringar är i huvudsak hänförliga till en inkråmsöverlåtelse samt justering av varulager.

Flerårsöversikt koncernen (MSEK)

Q4 2021

Q4 2020

2021

2020

Total intäkter

9,5

14,4

41,8

54,6

EBITDA

-0,9

0,8

-3,7

1,3

Resultat e finansiella poster

-5,5

-0,4

-8,4

-3,3

Balansomslutning

19,7

26,2

19,7

26,2

Soliditet (%)

79,3%

80,4%

79,3%

80,4%

Resultat per aktie (sek)

-0,13

-0,03

-0,21

-0,18

iApotek Int AB moderbolaget

För 2021 är resultatet efter skatt hänförligt till koncernbidrag från dotterbolagen Eprix AB och Pharmart AB.

Flerårsöversikt moderbolaget (MSEK)

Q4 2021

Q4 2020

2021

2020

Total intäkter

0,0

0,0

0,0

0,1

EBITDA

-1,1

-0,2

-2,3

-0,8

Resultat efter skatt

5,6

0,6

4,4

0,0

Balansomslutning

35,7

29,2

35,7

29,2

Soliditet (%)

99,0%

96,8%

99,0%

96,8%

Resultat per aktie (sek)

0,14

0,03

0,11

0,00Dotterbolaget Pharmart AB visar fortsatt en hög omsättning och en hög vinstmarginal. Omsättningen uppgick till 24.5 MSEK (24.2 MSEK) med ett resultat (EBIT) om 2.6 MSEK (2.4 MSEK).

Dotterbolaget Eprix AB:s positiva resultat är en effekt av inkråmsöverlåtelsen om 8.5 MSEK i december 2021. Totala intäkter uppgick till 26 MSEK (32 MSEK) med ett resultat (EBIT) om 3.3 MSEK (-409 TSEK).

VD Mikael Ehrman mobil 0708-455182 e-mail [email protected]

Styrelseordförande Lars Rambe, mobil 0709-369080 e-mail [email protected]

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.


Om iApotek Int

Webbplats
iapotek.se

Prenumerera

Få löpande information från iApotek Int via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn IAPO ISIN-kod SE0009357429