REG

Korrigering av tidigare PM "H&D Wireless inleder idag teckningsperioden för företrädesemission"

Tidigare PM hade felaktigt klassats som insiderinformation genom att MAR-Texten var med vilket nu är korrigerat. I övrigt är det samma PM, vänligen se nedan.

Idag den 10 januari 2022, inleds teckningsperioden för H&D Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D" eller "Bolaget") företrädesemission av aktier ("Företrädesemissionen") vilken offentliggjordes 28 december 2021 som baserades på bemyndigande från bolagsstämman 2021-05-07.

Offentliggörande av Memorandum och Teaser

Teaser och Informationsmemorandum finns tillgängligt på Bolaget hemsida https://investor.hd-wireless.com och kommer att göras tillgängligt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida https://aqurat.se/ samt Göteborg Corporate Finance hemsida https://www.gcf.se/ . Materialet finns även bifogat i detta pressmeddelande.

Företrädesemissionen i sammandrag

Teckningskurs: 0,20 SEK per aktie. Courtage utgår ej

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 57 991 882 aktier, fördelat på högst 2 600 000 A-aktier och högst 55 391 882 B-aktier motsvarande totalt 11 598 376,40 SEK

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen 5 januari 2022 var registrerade som aktieägare i H&D Wireless, äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen

Teckningsperiod: 10 januari 2022 fram till och med 24 januari 2022

Värdering (pre-money): Cirka 36 MSEK

Antal aktier innan nyemission: 173 975 648

Garanti: Garanterad till motsvarande 86 procent av Företrädesemissionen genom emissionsgarantier om sammanlagt cirka 10 MSEK

Teckningsåtaganden: Cirka 550 000 SEK från ledande befattningshavare. Bolagets grundare och VD Pär Bergsten tecknar hela sin andel i emissionen samt resten av styrelsen deltar

Emissionsvillkor

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie, oavsett aktieslag, per avstämningsdagen. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie av samma aktieslag.

För de aktieägare som inte väljer att delta i Erbjudandet utgår utspädningen till 25 procent, givet att företrädesemissionen fulltecknas.

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 5 januari 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 3 januari 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 4 januari 2022.

H&D Wireless har erhållit teckningsåtagande från ledande befattningshavare motsvarande 550,000 SEK. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 10 MSEK motsvarande cirka 86 procent av företrädesemissionen.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske från och med den 10 januari till och med den 24 januari 2022. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter av serie B kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med 10 januari till och med den 19 januari 2022. Teckningsrätter av serie A kommer ej att tas upp till handel. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. Vid överlåtelse av teckningsrätt (primär företrädesrätt) överlåts även den subsidiära företrädesrätten till förvärvaren.

Finansiell rådgivare: Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till H&D Wireless i samband med företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission är H&D Wireless AB: s Certified Adviser. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut.

För ytterligare information vänligen kontakta:

H&D Wireless AB
Pär Bergsten, CEO.
Tel +46-708-274557, +46-8-551 18 460

E-post: [email protected] eller [email protected]
Hemsida: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MES systemet Casat™ i koncernen. Bland Casat™-kunderna kan nämnas Volvo Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel: +46 (0)8- 684 05 800, hemsida: www.aqurat.se.


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD