Om H&D Wireless

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB

Bransch Teknik

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). 

Besöksadress Färögatan 33
Postadress Kista
Webbplats https://investor.hd-wireless.com/

Styrelse & Ledning

Ledning

Pär Bergsten VD
Mårten Wanning CFO
Carl-F Elgh Produktlinjechef Connectivity & VP Marketing H&D Wireless Group
Åke Jernberger Produktlinjechef på H&D Wireless IoT LABS & CTO H&D Wireless Group
Irene Cederholm HR Manager
Peter Flöe VD och Produktlinjechef H&D Wireless Dalumverken
Niklas Thurfjell Produktlinjechef SaaS services, Casat & GEPS

Styrelse

Christer Färegård Styrelseordförande
Per Melin Styrelseledamot
Pär Bergsten Styrelseledamot
Magnus Wålsten Styrelseledamot

Bolagsordning

BOLAGSORDNING

antagen vid ordinarie bolagsstämma 2023-05-12

 §1

Bolagets firma är Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ).

§2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller genom dotterbolag, bedriva utveckling och försäljning av integrerade kretsar och delsystem för trådlös kommunikation samt idka därmed förenlig verksamhet.

§4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 14 705 264 och högst 29 410 528 kronor.

§5

Aktier kan utges i två serier, serie A och serie B. Sammanlagt lägsta antal aktier skall vara

294 105 284 och sammanlagt högsta antal aktier skall vara 588 210 568. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 588 210 568 och aktier av serie B till ett antal av högst 588 210 568.

Vid röstning på bolagsstämma berättigar aktie av serie A till tio röster och aktie av serie B till en röst. I övrigt medför aktie av serie A och aktie av serie B samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger {primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning {subsidiär företrädesrätt). Om inte så erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§6

Innehavare av aktie i serie A ska ha rätt att konvertera denna till aktie i serie B.

§7

Styrelsen skall bestå av 3 - 10 ledamöter utan suppleanter.

§8

Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag

§9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§10

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1) Val av ordförande vid stämman.

2) Upprättande och godkännande av röstlängd.

3) Val av en eller två justeringsmän.

4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5) Godkännande av dagordning.

6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7) BesIut om:

- Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

- Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

- Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

9) Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av revisorer.

10) Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§11

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

HD_Wireless_Bolagsordning.pdf

Om H&D Wireless

Webbplats
https://investor.hd-wireless.com/
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD