REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ)

Vid extra bolagsstämman i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("Bolaget") idag den 4 augusti 2023 beslutade stämman bland annat om följande:

Godkännande av beslut om företrädesemission av units

Extra bolagsstämman godkände styrelsens beslut om att öka bolagets aktiekapital med sammanlagt högst 19 852 106,40 kronor genom emission av högst 264 694 752 units innefattande dels emission av högst 9 360 000 aktier av serie A, högst 255 334 752 aktier av serie B, medförande en ökning av aktiekapitalet om högst 13 234 737,60 kronor, dels emission av högst 9 360 000 teckningsoptioner av serie TO4 A och högst 255 334 752 teckningsoptioner av serie TO4 B, medförande - vid nyteckning - en ökning av aktiekapitalet om högst 6 617 368,80 kronor.  Teckningskursen för varje unit uppgår till 0,10 kronor, motsvarande 0,10 kronor per tecknad aktie av serie A eller serie B. Teckningsoptionerna av serie TO4 A och av serie TO4 B emitteras vederlagsfritt.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 10 augusti 2023 är registrerade som aktieägare För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en uniträtt av samma serie. Tio uniträtter berättigar till teckning av nio units av samma serie, bestående av en ny aktie av serie A eller serie B och en ny teckningsoption av serie TO4 A eller TO4 B. Två teckningsoptioner berättigar till teckning av en ny aktie av samma serie till ett lösenpris om 0,13 kronor. 

Teckning med företrädesrätt ska ske under perioden från och med den 14 augusti 2023 till och med den 28 augusti 2023.

Beslut om emissionsbemyndigande avseende units

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av units till dem som har ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter i den av styrelsen den 4 juli 2023 beslutade företrädesemissionen av units och sådana personer som begärt att som vederlag för sådant garantiåtagande teckna units. Teckningskursen för units emitterade med stöd av bemyndigandet ska motsvara vad som anges i villkoren för garantiåtagandet samt ska villkoren i övrigt för sådan emission av units i tillämpliga delar motsvara vad som gäller för den av styrelsen den 4 juli 2023 beslutade företrädesemissionen av units.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Avslutningsvis beslutade extra bolagsstämman om ändring av bolagsordningen innebärande att aktiekapitalet i bolaget ska utgöra lägst 14 705 264 kronor och högst 58 821 056 kronor, att antalet aktier i bolaget ska vara lägst 294 105 284 och högst 1 176 421 136 samt att aktier av serie A ska kunna utges till ett antal av högst 1 176 421 136 och aktier av serie B till ett antal av högst 1 176 421 136. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,
VD och koncernchef, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Swegon, Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se

www.hd-wireless.com


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD