Kommuniké från bolagsstämma i H&D Wireless den 13 maj 2022

Ordinarie årsstämma för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ), 559077-0714, hölls i bolagets lokaler i dag den 13 maj 2022. Totalt var 94 991 244 röster av 325 567 530 (29,18%) närvarande.

Följande är en sammanfattning av vad som beslutades.

Fastställande och disposition av resultat samt ansvarsfrihet

  • Den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning fastställdes enhälligt av stämman enligt styrelsens förslag.
  • Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2021.
  • Stämman beslutade enhälligt att i ny räkning balansera 76 636 147 kr

 Val av styrelse och revisor

 Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och inga suppleanter; att styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i bolaget, intill dess nästa årsstämma hållits tillerkänns arvode med ett fast arvode om 250 000 kronor, att fördelas med 100 000 kronor till styrelseordföranden och med 50 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter; samt att sittande styrelse bestående av Pär Bergsten, Christer Färegård och Per Melin omvaldes till ny period. En närmare presentation av den föreslagna styrelsen återfinns på bolagets hemsida www.hd-wireless.com.

  • Bolagsstämman beviljade styrelsens förslag att Frejs Revisorer AB omväljs till bolagets revisorer samt att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

 Styrelsens bemyndigande

  •  Bolagsstämman beslutade enhälligt genom omröstning att ge bemyndigande till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning. Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier

  • Bolagsstämman fastställde enhälligt beslut enligt styrelsens förslag om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier till:
    • Att aktiekapitalet skall utgöra lägst 11 595 000 och högst 23 190 000 kronor.
    • Att sammanlagt lägsta antal aktier skall vara 231 900 000 och sammanlagt högsta antal aktier skall vara 463 800 000. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 463 800 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 463 800 000.

För ytterligare information vänligen kontakta:

H&D Wireless, Investor Relations tel +46-8-551 18 460

Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta, Swegon och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD