REG

Kommuniké från bolagsstämma i H&D Wireless den 24 maj 2024

Ordinarie årsstämma för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ), 559077-0714, hölls i bolagets lokaler i dag den 24 maj 2024.

Totalt närvarade 21 228 517 aktier motsvarande 182 348 497 röster (22,77%) av totalt 569 134 203 aktier och 800 680 839 röster.

Följande är en sammanfattning av vad som beslutades.

Fastställande och disposition av resultat samt ansvarsfrihet

 • De framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen fastställdes enhälligt av stämman enligt styrelsens förslag.
 • Stämman beslutade enhälligt att i ny räkning balansera 8 251k SEK
 • Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2023.

 Val av styrelse och revisor

 •  Bolagsstämman beslutade enhälligt att styrelsen ska bestå av tre till fem ledamöter och inga suppleanter; att styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i bolaget, intill dess nästa årsstämma hållits tillerkänns arvode med ett fast arvode om 250 000 kronor, att fördelas med 100 000 kronor till styrelseordföranden och med 50 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter; samt att sittande styrelse bestående av Pär Bergsten, Christer Färegård, Per Melin och Magnus Wålsten omväljs till ny period. En närmare presentation av den föreslagna styrelsen återfinns på bolagets hemsida www.hd-wireless.com.
 • Bolagsstämman beviljade styrelsens förslag att Frejs Revisorer AB omväljs till bolagets revisorer samt att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

Ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier

 

 • Bolagsstämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier till:
  • Att aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 634 199 och högst 34 536 797 kronor.
  • Att sammanlagt lägsta antal aktier skall vara 863 419 914 och sammanlagt högsta antal aktier skall vara 3 453 679 656. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 3 453 679 656 och aktier av serie B till ett antal av högst 3 453 679 656.

  Nedsättning av aktiekapitalet

 •  Bolagsstämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag om att minska aktiekapitalet till 8 634 199. Aktiens nya kvotvärde 0,01.

 Styrelsens bemyndigande

 •  Bolagsstämman beslutade enhälligt genom omröstning att ge bemyndigande till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning. Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,
VD och koncernchef, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless förbättrar fysiska affärsprocessers effektivitet och säkerhet inom tillverkningsindustri (Industry4.0) och smarta städer med egenutvecklad teknik och tjänster. Fokussegment är industrier som verkstad och läkemedel samt Smart City, det vill säga hållbara städer. Bolaget är marknadsledande genom en egenutvecklad teknologi för radiopositionering och kombination med AI (machine learning) som används för analys av kunders processer och nyckeltal. Världsledande tjänster har byggts och marknadsförs som de molnbaserade mjukvaruplattformarna Griffin® IoT och Griffin Enterprise Positioning Services (GEPS®) samt MES-mjukvaran Casat™, samt vidare erbjuds teknologi i form av radiomoduler och konsulter inom mekanisk produktionsberedning och IoT/Wireless. H&D Wireless har sedan start 2009 utvecklat och sålt över en miljon radiomoduler som byggs in i kunders produkter och gör det möjligt att trådlöst koppla upp dessa till internet. Bland kunderna kan nämnas Volvo Cars, Volvo Penta, AstraZeneca och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se 

www.hd-wireless.com


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD