REG

Kommuniké från bolagsstämma i H&D Wireless den 12 maj 2023

Ordinarie årsstämma för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ), 559077-0714, hölls i bolagets lokaler i dag den 12 maj 2023. Totalt var 95 737 472 röster av 387 705 284 (24,69%) närvarande.

Följande är en sammanfattning av stämmans beslutet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2022, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2022 och beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att samtliga till stämmans förfogande stående vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse- och revisorsval och arvoden

Årsstämman beslutade om omval av Christer Färegård, Pär Bergsten och Per Melin samt nyval av Magnus Wålsten till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Frejs Revisorer AB omvaldes till Bolagets revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att det till styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget utgår ett arvode om 100 000 kronor till styrelseordföranden och med 50 000 kr till envar av övriga styrelseledamöter, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Antagande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för vissa anställda

Årsstämman beslutade om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i koncernen, däribland samtliga ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner, genom en riktad emission av högst 16 764 002 teckningsoptioner till Bolagets dotterbolag för vidare överlåtelse till deltagarna i incitamentsprogrammet. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i serie B till en teckningskurs motsvarande 190 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 27 april 2023 till och med den 11 maj 2023. Teckningsoptionerna kan utnyttjas från och med den 1 augusti 2026 till och med den 31 augusti 2026. Om samtliga teckningsoptioner överlåts till deltagarna i incitamentsprogrammet och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 838 200,10 kronor och befintliga B-aktieägare utsättas för en utspädning om cirka 5,39 procent av aktierna och cirka 4,14 procent av rösterna med förbehåll för eventuell omräkning.

 Antagande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelsen

Årsstämman beslutade om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelsen. Teckningsoptionsprogrammet ska omfatta högst 882 316 teckningsoptioner att tecknas av Bolagets dotterbolag för vidare överlåtelse till en styrelseledamot i Bolaget. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i serie B till en teckningskurs motsvarande 190 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 27 april 2023 till och med den 11 maj 2023. Teckningsoptionerna kan utnyttjas från och med den 1 augusti 2026 till och med den 31 augusti 2026. Om samtliga teckningsoptioner överlåts till deltagaren i incitamentsprogrammet och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 44 115,80 kronor och befintliga B-aktieägare utsättas för en utspädning om cirka 0,30 procent av aktierna och cirka 0,23 procent av rösterna, med förbehåll för eventuell omräkning.

 Antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen så att aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till lägst 14 705 264 kronor och högst 29 410 528 samt att antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 294 105 284 och högst 588 210 568 aktier.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Avslutningsvis beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets bolagsordning.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,
VD och koncernchef, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Swegon, Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se

www.hd-wireless.com


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD