Kommuniké från bolagsstämma

Ordinarie årsstämma för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) hölls i bolagets lokaler i dag den 25 april 2018. Totalt var 24 625 662 röster av 35 577 191 (70,05%) närvarande.

Följande är en sammanfattning av vad som beslutades.
Resultat- och balansräkningarna samt koncernens resultaträkning och koncernens balansräkning fastställdes av stämman enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2017.
Stämman beslutade att i ny räkning balansera 118 290 233 kronor.

Val av styrelse och revisor
Till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes Pär Bergsten, Hans Söderberg, Carl Östholm samt Peter Dahlander. Håkan Djuphammar avböjde omval. Peter Dahlander valdes som styrelseordförande tills nästa årsstämma För en mer ingående presentation av ledamöterna hänvisas till www.hd-wireless.com. Stämman valde vidare Frejs Revisorer AB som revisor för tiden t o m nästa årsstämma. Stämman beslutade fastställa styrelsens förslag till arvode för kommande räkenskapsår att styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i bolaget, intill dess nästa årsstämma hållits tillerkänns arvode med ett fast arvode om 250 000 kronor, att fördelas med 100 000 kronor till styrelseordföranden och med 50 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Teckningsoption TO 1 B
Stämman beslutade att ändra optionsvillkoren för teckningsoption TO 1 B med ISIN-kod SE0010101857 avseende §4 tidpunkt för anmälan om teckning av aktier. Den nya lydelsen är att teckning av aktier kan äga rum från 1 maj 2019 till och med den 31 maj 2019. Stämman beslutade därefter att ansöka om notering av denna teckningsoption på Nasdaq First North.

För ytterligare information vänligen kontakta:
H&D Wireless, Investors relations
Telefon: + 46-8-551 18 460
e-post: [email protected]
Webb: www.hd-wireless.com  

Om H&D Wireless 
H&D Wireless är ett svenskt Internet of Things moln-och plattforms systemleverantör. Dess Griffin IoT Cloud-plattform är en end-to-end-lösning som innehåller trådlösa moduler i världsklass, molntjänster med analyser och artificiell intelligens som visualiseras via smartphone-applikationer för smarta hem och företag. Sedan 2016 erbjuder företaget Griffin Enterprise Positioning System (GEPS ™) som en molntjänst för inomhus positionering av fysiska objekt som digitalt kan omvandla affärsprocesser för ökad flexibilitet, bättre effektivitet och ökad lönsamhet. H&D Wireless grundades 2009 och moderbolagets aktie är noterad på Nasdaq First North i Stockholm sedan december 2017. FNCA Sweden AB utses till certifierad rådgivare för bolaget. 


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD