KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 augusti 2018 kl. 10:00 hos Bolaget, Kista Science Tower C4 plan 4 i Stockholm.

Rätt att delta
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 10 augusti 2018. Aktieägare som vill delta i stämman ska anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 10 augusti 2018, per post på adress Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB, Färögatan 33 164 51 Kista, per e-post [email protected]
Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden.

Ombud, fullmakt m.m.
Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett eller flera ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Dessa handlingar bör vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på sin hemsida (se nedan).

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före den 10 augusti 2018.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag
Styrelsens fullständiga beslutsförslag, tillsammans med fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida (www.investors.hd-wireless.com) från och med torsdagen den 19 juli 2018 samt kommer även att finnas tillhanda i original på Bolagets kontor. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Beslut om företrädesemission
 7. Beslut om riktad emission till garanter
 8. Beslut om riktad emission för övertilldelning
 9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

§6 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag om en företrädesmission av högst 8 788 596 aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 439 429,78 kronor. Genom emissionen kan Bolaget komma att tillföras totalt högst 37,4 MSEK. Antalet aktier ökar till högst 26 365 787 aktier och aktiekapitalet till högst 1 318 289,33 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

 1. Emissionen ska riktas till befintliga aktieägare, pro rata deras aktieinnehav avstämningsdagen, som med stöd av företrädesrätt ska ha rätt att teckna aktier. Rätt att teckna aktier ska tillkomma befintliga aktieägare enligt följande:
    
  i)  Varje aktie i Bolaget, oavsett aktieslag, berättigar till en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.
   
 2. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, i andra hand till andra som har identifierats som lämpliga investerare av styrelsen, samt i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier pro rata i förhållande till ställda garantier.
    
 3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 27 augusti 2018.
    
 4. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med den 29 augusti 2018 till och med den 14 september 2018, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.
    
 5. För varje tecknad aktie ska erläggas 4,25 kronor.
    
 6. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och betalas kontant inom tre (3) bankdagar från det att styrelsens beslut om tilldelning av aktier har skickats till tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.
    
 7. Ett beslut i enlighet med ovanstående förutsätter ingen ändring i bolagsordningen.
    
 8. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.
   
 9. Av praktiska hänsyn får styrelsen vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal aktier.
 1. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

§7 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION 1 (Övertilldelning avseende Garantiavtal)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en riktad nyemission (övertilldelning) av högst 810 000 aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 40 500 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de tecknare som ingått garantiförbindelse med bolaget i samband med den företrädesemission som ägt rum 29 augusti 2018 till och med den 14 september 2018. Skälen till avvikelsen från aktieägarens företrädesrätt beror på att aktieteckning sker till fullgörande av garantiavtal som bolaget har ingått med aktietecknarna.
    
 2. För varje tecknad aktie ska erläggas 4,25 kronor. Grunden för teckningskursen är enligt emissionsgarantins villkor.
    
 3. Teckning ska ske på teckningslista senast den 15 september 2018. Aktierna får betalas genom kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
    
 4. Efter teckning ska styrelsen tilldela tecknade aktier och tillse att ägaren till de nya aktierna genast förs i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 1. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.
 1. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

§8 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION 2 (Övertilldelning intresse)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en riktad nyemission av högst 2 000 000 aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 100 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de tecknare som tecknat aktier som inte redan är delregistrerade och som inte ingått garantiförbindelse med bolaget i samband med den företrädesemission som ägt rum 29 augusti 2018 till och med den 14 september 2018. Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillförskansa bolaget kapital för dess fortsatta tillväxt.
    
 2. För varje tecknad aktie ska erläggas 4,25 kronor. Grunden för teckningskursen är enligt emissionsgarantins villkor.
    
 3. Teckning ska ske på teckningslista senast den 15 september 2018. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant senast på dagen för teckning. Aktierna får betalas genom kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
    
 4. Efter teckning ska styrelsen tilldela tecknade aktier och tillse att ägaren till de nya aktierna genast förs i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
    
 5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.
 1. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Stockholm i juli 2018

Hitech & Development Wireless
Sweden Holding AB (publ)
Styrelsen


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD