REGMAR

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) offentliggör slutgiltigt utfall i bolagets företrädesemission

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget") har nu erhållit det slutgiltiga utfallet i Bolagets företrädesemission av aktier ("Företrädesemissionen"), för vilken teckningsperioden avslutades den 22 april 2024. Det slutgiltiga resultatet visar att 27 651 326 aktier, motsvarande cirka 17 procent av Företrädesemissionen tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar om 1 912 060 aktier, motsvarande cirka 1 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 18 procent av de erbjudna aktierna. Därmed kommer garantiåtaganden om 51 817 533 aktier, motsvarande cirka 32 procent av erbjudna aktierna, att behöva utnyttjas. Således kommer Bolaget genom Företrädesemissionen att tillföras en emissionslikvid om cirka 5,7 MSEK före avdrag för kostnader samt kvittningar hänförliga till Företrädesemissionen.

Den 26 januari 2024 meddelade styrelsen i H&D Wireless, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2023, ett beslut om en företrädesemission om upp till cirka 11,4 MSEK.

Slutgiltigt utfall

Företrädesemissionen omfattade totalt 162 584 428 aktier, varav 5 967 406 A-aktier och 21 683 920 B-aktier, motsvarande cirka 17 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar om 1 912 060 B-aktier, motsvarande cirka 1 procent av de erbjudna aktierna, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Således är Företrädesemissionen tecknad med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter till motsvarande cirka 18 procent och att garantiåtaganden om 51 817 533 aktier, motsvarande cirka 32 procent av de erbjudna aktierna därmed kommer att utnyttjas. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen således att tillföras cirka 5,7 MSEK före avdrag för kostnader och kvittningar hänförliga till Företrädesemissionen.

Meddelande om tilldelning

Samtliga tecknare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i det EU-tillväxtprospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 16 februari 2024. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras den 23 april 2024. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant inom tre bankdagar i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till tecknaren. Tecknare som tecknat aktier via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Endast de som tilldelas aktier kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer H&D Wireless aktiekapital att öka med 4 069 045,95 SEK, från 24 387 664,20 SEK till 28 456 710,15 SEK, och antalet aktier med 81 380 919 aktier, från 487 753 284 aktier till 569 134 203 aktier, vilket innebär att antalet A-aktier efter Företrädesemissionen kommer att uppgå till 25 727 404 och antalet B-aktier kommer att uppgå till 543 406 799. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA B) förväntas att vara den 16 maj 2024. Handel med de nya B-aktierna tecknade med och utan teckningsrätter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring vecka 21, 2024.

Utöver detta erhåller emissionsgaranter cirka 400 procent i garantiarvode genom kvittning mot nya B-aktier till samma villkor som i Företrädesemissionen, vilket summerar till totalt 294 285 711 B-aktier motsvarande cirka 20,6 MSEK.

Denna information är sådan information som H&D Wireless är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:00 CET den 24 april 2024.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,
VD och koncernchef, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless förbättrar fysiska affärsprocessers effektivitet och säkerhet inom tillverkningsindustri (Industry4.0) och smarta städer med egenutvecklad teknik och tjänster. Fokussegment är industrier som verkstad och läkemedel samt Smart City, det vill säga hållbara städer. Bolaget är marknadsledande genom en egenutvecklad teknologi för radiopositionering och kombination med AI (machine learning) som används för analys av kunders processer och nyckeltal. Världsledande tjänster har byggts och marknadsförs som de molnbaserade mjukvaruplattformarna Griffin® IoT och Griffin Enterprise Positioning Services (GEPS®) samt MES-mjukvaran Casat™, samt vidare erbjuds teknologi i form av radiomoduler och konsulter inom mekanisk produktionsberedning och IoT/Wireless. H&D Wireless har sedan start 2009 utvecklat och sålt över en miljon radiomoduler som byggs in i kunders produkter och gör det möjligt att trådlöst koppla upp dessa till internet. Bland kunderna kan nämnas Volvo Cars, Volvo Penta, AstraZeneca och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se 

www.hd-wireless.com

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i H&D Wireless. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i H&D Wireless kommer endast att ske genom det prospekt som H&D Wireless avser offentliggöra på Bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller förvärva värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, inom eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av H&D Wireless har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om Företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande distribueras och riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (iii) är personer som omfattas av artikel 49(2) (a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Ordern, eller (iv) certifierade individer med hög nettoförmögenhet och certifierade och självcertifierade sofistikerade investerare som avses i artiklarna 48, 50 respektive 50A i Ordern eller (v) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Alla investeringar som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast att rikta sig och distribueras till Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

 Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig inom medlemsstater i EES, endast till de personer som är kvalificerade investerare i enlighet med förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") i sådan medlemsstat samt till andra personer som detta pressmeddelande legalt kan rikta sig till. Ingen som inte är en Relevant Person eller kvalificerad investerare får agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll. Inget erbjudande till allmänheten lämnas i någon medlemsstat i EES utom i Sverige.

 Framåtriktad information

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttrycks i framåtriktad information. Framåtriktad information i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD