REGMAR

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) offentliggör slutgiltigt utfall i bolagets företrädesemission

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget") har nu erhållit det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen, som visar att 116 582 821 units, motsvarande cirka 44 procent av Företrädesemissionen tecknats med stöd av uniträtter, varav 9 359 998 är A-units och 107 222 823 är B-units. Av dessa har Bolagets VD Pär Bergsten via bolag H&D Ventures AB tecknat 8 479 998 A-units och 58 068 B-units genom kvittning av utestående fordran. Därtill har teckningsanmälningar om 17 578 130 B-units, motsvarande cirka 6 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Totalt utgör teckningarna med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter cirka 50 procent av erbjudna units. Därmed kommer garantiåtaganden om 52 399 049 B-units, motsvarande cirka 20 procent av erbjudna units, att utnyttjas. Således kommer Bolaget genom Företrädesemissionen att tillföras en emissionslikvid om cirka 18,7 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen och kvittningar.

Den 4 juli 2023 meddelade styrelsen i H&D Wireless, med efterföljande godkännande från extra bolagstämma i Bolaget den 4 augusti 2023, beslut om företrädesemission med en emissionslikvid om cirka 26,5 MSEK.

Slutgiltigt utfall

Företrädesemissionen omfattade totalt 9 360 000 A-units och 255 334 752 B-units, varav 9 359 998 A-units och 107 222 823 B-units har tecknats med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 44 procent av erbjudna units. Av dessa har 8 479 998 A-units och 58 068 B-units tecknats genom kvittning av utestående fordran. Därtill har teckningsanmälningar om 17 578 130 B-units, motsvarande cirka 6 procent av erbjudna units, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Således är Företrädesemissionen tecknad med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter till motsvarande cirka 50 procent. Därmed kommer garantiåtaganden om 52 399 049 B-units, motsvarande cirka 20 procent av erbjudna units, att utnyttjas, varav betalning av 14 193 876 B-units kommer erläggas genom kvittning av utestående fordran. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen således att tillföras cirka 18,7 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen och kvittningar.

Meddelande om tilldelning

Samtliga tecknare som anmält sig för B-units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas B-units i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i det memorandum som offentliggjordes av Bolaget den 14 augusti 2023. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat B-units utan stöd av uniträtter förväntas distribueras den 31 augusti 2023. Tecknade och tilldelade B-units ska betalas kontant inom tre bankdagar i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till tecknaren. Tecknare som anmält sig för B-units via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Endast de som tilldelas B-units kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer H&D Wireless aktiekapital att öka med 9 328 000,00 SEK, från 14 705 264,20 SEK till 24 033 264,20 SEK, och antalet aktier med 186 560 000 aktier, från 294 105 284 aktier till 480 665 284, vilket innebär att antalet A-aktier efter Företrädesemissionen kommer att uppgå till 19 759 998 till 460 905 286 Handel med betalda tecknade units (BTU B) kommer att pågå fram till den 15 september 2023. Handel med de nya B-aktierna tecknade med och utan stöd av uniträtter samt teckningsoptioner av serie TO4 B förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring vecka 38, 2023. Teckningsoptioner av serie TO4 A planeras ej tas upp till handel på någon organiserad marknadsplats.

Utöver detta erhåller Emissionsgaranter 4 procent av garantiarvode genom kvittning mot nya units till samma villkor som i Företrädesemissionen, vilket summerar till totalt 7 088 000 B-units motsvarande cirka 0,7 MSEK.

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till H&D Wireless i samband med Företrädesemissionen. Bird & Bird Advokat KB är legal rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Denna information är sådan information som Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 17:55 CET den 30 augusti 2023.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,
VD och koncernchef, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless förbättrar fysiska affärsprocessers effektivitet och säkerhet inom tillverkningsindustri (Industry4.0) och smarta städer med egenutvecklad teknik och tjänster. Fokussegment är industrier som verkstad och läkemedel samt Smart City, det vill säga hållbara städer. Bolaget är marknadsledande genom en egenutvecklad teknologi för radiopositionering och kombination med AI (machine learning) som används för analys av kunders processer och nyckeltal. Världsledande tjänster har byggts och marknadsförs som de molnbaserade mjukvaruplattformarna Griffin® IoT och Griffin Enterprise Positioning Services (GEPS®) samt MES-mjukvaran Casat™, samt vidare erbjuds teknologi i form av radiomoduler och konsulter inom mekanisk produktionsberedning och IoT/Wireless. H&D Wireless har sedan start 2009 utvecklat och sålt över en miljon radiomoduler som byggs in i kunders produkter och gör det möjligt att trådlöst koppla upp dessa till internet. Molnplattformarna och tjänsterna tillhandahåller verktyg för enhetshantering, datavisualisering och analys, vilket gör att företag kan få meningsfulla insikter om sina processer. Bland kunderna kan nämnas Volvo Cars, Volvo Penta, AstraZeneca och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 webaddress: www.aqurat.se

 www.hd-wireless.com 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i H&D Wireless. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

 Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Ryssland, Belarus, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Japan, Sydafrika eller Australien eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i H&D Wireless har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD