Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) kallar till årsstämma den 25 april 2019

Hitech & Development Wireless Sweden AB (publ) har kallat till årsstämma onsdagen den 25 april 2019 kl. 09:00 hos bolaget, Kista Science Tower i Stockholm. För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 17 april 2018. Aktieägare som vill delta i stämman ska anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 19 april 2018, per post på adress Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB, Färögatan 33 VPL44, 164 51 Kista, per e-post [email protected]. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden.

Kallelsen i sin helhet finns publicerad på bolagets webbplats www.hd-wireless.com/investors/ samt kungjord i Post- och Inrikes Tidningar. Kallelse skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Investor Relations
H&D Wireless, 
Email: [email protected]
Web: www.hd-wireless.com 

Om H&D Wireless: 
Om H&D Wireless: H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 med över 1 miljon trådlösa produkter levererade hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North i Stockholm med FNCA Sweden AB som Certified. E-post [email protected] Tel nr: +46 (0)8-528 00 399 Webb address: www.fnca.se.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Aktieägarna i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 09:00 hos Bolaget, Kista Science Tower C4 i Stockholm.

Rätt att delta
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 17 april 2019. Aktieägare som vill delta i stämman ska anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 19 april 2019, per post på adress Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB, Färögatan 33 VPL44, 164 51 Kista, per e-post [email protected]
Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden.

Ombud, fullmakt m.m.
Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett eller flera ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Dessa handlingar bör vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på sin hemsida (se nedan)

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före den 17 april 2019.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag
Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018, och styrelsens fullständiga beslutsförslag, tillsammans med fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida (www.investors.hd-wireless.com) från och med torsdagen den 11 april 2018 samt kommer även att finnas tillhanda i original på Bolagets kontor. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut:
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
 9. Val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, av revisorer.
 10. Beslut om att ge styrelsen ett bemyndigande att utfärda aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.
 11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 8-9
Huvudägarna i Bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av tre till fem ledamöter och inga suppleanter, att styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i bolaget, intill dess nästa årsstämma hållits tillerkänns arvode med ett fast arvode om 250 000 kronor, att fördelas med 100 000 kronor till styrelseordföranden och med 50 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Huvudägarna i Bolaget avser att senast den 18 april 2019 lämna förslag på antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter via publicering på Bolagets hemsida. Styrelsen föreslår vidare att Frejs Revisorer AB omväljs till bolagets revisorer samt att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 10
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler vilket kan motsvara högst 10 000 0000 nya aktier efter emission, teckning och/eller konvertering. Betalning skall, i enlighet med vad styrelsen där om beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Upplysningar på årsstämman
Aktieägare har rätt att på stämman begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna ut upplysningarna om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Stockholm i mars 2019 

Hitech & 
Development 
Wireless Sweden 
Holding AB (publ) 
Styrelsen


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD