REG

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) kallar till årsstämma den 13 maj 2022

Hitech & Development Wireless Sweden AB (publ), org.nr 559077-0714, har idag kallat till årsstämma fredagen den 13 maj 2022 kl. 09:00 hos bolaget, Kista Science Tower i Stockholm. För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 5 maj 2022. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Sådan rösträttsregistrering måste av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast måndagen den 9 maj 2022. Aktieägare som vill delta i stämman ska anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 10 maj 2022, per post på adress Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB, Färögatan 33, 164 51 Kista, per e-post [email protected]. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden.

Kallelsen i sin helhet finns publicerad på bolagets webbplats www.hd-wireless.com samt kungjord i Post- och Inrikes Tidningar. Kallelse skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("Bolaget"), 559077-0714, kallas härmed till årsstämma fredagen den 13 maj 2022 kl. 09:00 hos Bolaget, Kista Science Tower C4 i Stockholm.

 Rätt att delta

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdag den 5 maj 2022. Aktieägare som vill delta i stämman ska anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdag den 10 maj 2022, per post på adress Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB, Färögatan 33, 164 51 Kista, per e-post [email protected]. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden.

 Ombud, fullmakt mm.

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett eller flera ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Dessa handlingar bör vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på sin hemsida (se nedan)

 Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Sådan rösträttsregistrering måste av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast måndag den 9 maj 2022.

 Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2021, och styrelsens fullständiga beslutsförslag, tillsammans med fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida (www.investors.hd-wireless.com) från och med fredagen den 6 maj 2022 samt kommer även att finnas tillhanda i original på Bolagets kontor. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har rätt att på stämman begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna ut upplysningarna om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

 Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut:
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
 9. Val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, av revisor
 10. Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen
 11. Beslut om att ge styrelsen bemyndigande att utfärda aktier, teckningsoptioner eller konvertibler inom ramen för bolagsordningen
 12. Uppdatering från VD avseende pågående projekt och affärer
 13. Stämmans avslutande

 

 Förslag till beslut

Punkt 8–9

Huvudägarna i Bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av tre till fem ledamöter och inga suppleanter, att styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i bolaget, intill dess nästa årsstämma hållits tillerkänns arvode med ett fast arvode om upp till 250 000 kronor, att fördelas med 100 000 kronor till styrelseordföranden och med 50 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter.
Huvudägarna i Bolaget avser att senast den 23 april 2022 lämna förslag på antal styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter via publicering på Bolagets hemsida.

Styrelsen föreslår att Frejs Revisorer AB omväljs som bolagets revisor samt att arvode utgår enligt godkänd löpande räkning.

 

Punkt 10

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier innebärande att §4 och §5 första stycket i bolagsordningen ändras enligt följande:

Aktuell lydelse

Föreslagen lydelse

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 370 000 och högst 21 500 000 kronor.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 11 595 000 och högst 23 190 000 kronor.

§ 5, första stycket

Aktier kan utges i två serier, serie A och serie B. Sammanlagt lägsta antal aktier skall vara 107 300 000 och sammanlagt högsta antal aktier skall vara
429 300 000. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 429 300 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 429 300 000

§ 5, första stycket

Aktier kan utges i två serier, serie A och serie B. Sammanlagt lägsta antal aktier skall vara
231 900 000 och sammanlagt högsta antal aktier skall vara 463 800 000. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 463 800 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 463 800 000

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

 

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

 

Punkt 11

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning.

 Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning och tillvarata nya affärsmöjligheter.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

 För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

 

Antalet aktier och röster

 Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 231 967 530. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Stockholm i april 2022

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ)

Styrelsen

 

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Investor Relations
H&D Wireless,

Tel: 08-551 184 60

Email: [email protected]
Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta, Swegon och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se

Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD