HDW lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier i MVV Holding - Korrigerad

Nasdaq First North-listade H&D Wireless Holding Sweden AB ( "HDW") lämnar härmed ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier ("Aktierna") i MVV Holding AB ("MVV") med ISIN-kod SE0001999434 för A-aktien och SE0001999442 för B-aktien. Varav B-aktierna är upptagna till handel på New Growth Market ("NGM").

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar av aktier eller teckningsoptioner kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Brasilien, Färöarna, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA eller i någon annan jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av överlåtelse av aktier eller teckningsoptioner skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Erbjudandet i sammandrag

  • Rätt till deltagande: Erbjudandet riktar sig till aktieägare i MVV Holding AB.
  • Villkor: H&D Wireless erbjuder en (1) B-aktie för varje 2,639752 aktier i MVV Holding AB.
  • Acceptfrist: 19 juli - 22 augusti 2019
  • Prissättning: Prissättningen av en (1) B-aktie i H&D Wireless är satt till 4,25 SEK*. Prissättningen av en (1) aktie i MVV är satt till 1,65 SEK*
  • Antal aktier i Erbjudandet: 1 971 218 aktier av aktieslag B. Courtage utgår ej.
  • ISIN-kod: SE0009889405. Fullständiga villkor återfinns under avsnittet "Villkor och Anvisningar"
  • *Beräknat på volymvägd genomsnittskurs under perioden 2 juni 2018 till 27 januari 2019
  • Erbjudandet omfattas av Takeover-regler för vissa handelsplattformar utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning ("Takeoverreglerna") vilket innefattar reglerna i avsnitt IV i Takeoverreglerna.

H&D Wireless grundare och VD, kommenterar:
"Jag är mycket glad att vi nu kan fortskrida med de planer som vi har för förvärvet. Som meddelat tidigare ser vi flera synergier mellan företagen och vi får nu möjlighet att skapa nya affärer där respektive produkter integreras. Vi välkomnar också den kompetens som finns inom MVV", säger Pär Bergsten grundare och VD av H&D Wireless. 

Villkor och hänvisningar
Erbjudandet
H&D Wireless avser att förvärva samtliga aktier i MVV genom en emission av 1 971 218 B-aktier riktad i form av vederlag till MVVs aktieägare ("Erbjudandet"). Aktierna som erbjuds är föremål för teckning.
H&D Wireless erbjuder en (1) för varje tvåkommasextreniosjufemtvå (2,639752) aktier i MVV Holding. Det totala värdet av Erbjudandet beräknat på aktier i MVV Holding uppgår till 8,3 mkr. Om MVV Holding betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av vederlaget i Erbjudandet, kommer Erbjudandevederlaget att reduceras i motsvarande mån genom en proportionsenlig justering av kvoten mellan H&D Wireless och MVV Holdings på förhand fastställda aktiekurser.
Vederlaget för aktierna i Bolaget ska uppgå till 1,61 SEK och erläggas i form av aktier i H&D Wireless, avrundat nedåt till närmsta hela antalet aktier (där vardera aktien i H&D Wireless värderas till 4,25 kronor, beräknat på volymvägd genomsnittskurs under perioden 2 juni 2018 till 27 januari 2019). Endast hela aktier i H&D Wireless kommer att ges ut i vederlag till de som accepterar Erbjudandet. Avrundning sker nedåt. Fraktioner av aktier kommer ej att ersättas.
Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet. 

Accept av Erbjudandet
Direktregistrerade innehav
Aktieägare i MVV Holding vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") och som önskar acceptera Erbjudandet måste, under perioden från och med den 19 juli 2019 till och med den 22 augusti 2019 klockan 15.00, underteckna och lämna in korrekt ifylld acceptsedel till Aqurat Fondkommission, till den nedan angivna adressen:

Aqurat Fondkommission AB
Ärende: H&D Wireless/MVV Holding
Box 7461
103 92 Stockholm
Tfn: 08-684 05 800
Fax: 08-684 05 801
Email: [email protected] (inskannad acceptsedel)

Acceptsedeln måste lämnas in eller skickas i bifogat förfrankerat svarskuvert i god tid före sista acceptdag för att kunna vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 22 augusti 2019.
En förtryckt acceptsedel och ett svarskuvert distribueras tillsammans med detta Prospekt till direktregistrerade aktieägare i MVV Holding. På den förtryckta acceptsedeln framgår VP-konto och aktuellt aktieinnehav i MVV Holding. Aktieägare bör själva kontrollera att de förtrycka uppgifterna i acceptsedeln är korrekta.
Aktieägare som är upptagna i den förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte acceptsedel utan meddelas separat.
Observera att felaktiga eller ofullständiga acceptsedlar kan komma att lämnas utan avseende.
Inga ändringar får göras i den förtryckta texten på acceptsedlarna.
Aktieägare i MVV Holding som accepterar Erbjudandet bemyndigar Aqurat Fondkommission att leverera deras aktier i MVV Holding till H&D Wireless i enlighet med villkoren och anvisningarna för Erbjudandet.

Förvaltarregistrerade innehav
Aktieägare i MVV Holding vars aktier är förvaltarregistrerade, erhåller varken Prospekt eller förtryckt acceptsedel. Accept av Erbjudandet ska istället ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

Pantsatta innehav
För aktier i MVV Holding som är pantsatta i Euroclears system måste såväl aktieägaren som panthavaren underteckna acceptsedeln och bekräfta att panträtten kommer att upphöra. Panten på aktierna ifråga i MVV Holding måste vara avregistrerade i Euroclears system vid tidpunkten för leveransen av aktierna till H&D Wireless. 

Prospekt och acceptsedel
Prospektet och acceptsedeln kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, hd-wireless . com samt Aqurats hemsida, aqurat . se för nedladdning. Prospektet kommer även finnas tillgänglig på Finansinspektionens hemsida, www . fi . se. 

Undantagna länder
Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, eller sändas inom eller in i Australien, Brasilien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA. Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i denna Prospektet, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att någon ytterligare Prospekt upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Acceptperiod och rätt till förlängning av Erbjudandet
Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 19 juli 2019 till och med den 22 augusti 2019 klockan 15.00. H&D Wireless förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet liksom att senarelägga redovisningen av vederlag. Meddelande om sådan förlängning av acceptperioden för Erbjudandet kommer att offentliggöras av H&D Wireless genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler och bestämmelser.

Återkallelse av Erbjudandet
H&D Wireless har förbundit sig gentemot MVV Holding att inte återkalla Erbjudandet. Inga fullföljandevillkor har upprättats. 

Bekräftelse av accept
Efter det att Aqurat Fondkommission har mottagit och registrerat korrekt ifylld acceptsedel kommer de aktier som anmälts till försäljning att överföras till ett nyöppnat spärrat VP-konto, ett s.k. apportkonto, i aktieägarens namn. I samband därmed skickar Euroclear en VP-avi som visar antalet aktier i MVV Holding som bokats ut från det ursprungliga VP-kontot samt en avi som visar antalet aktier som bokats in på apportkontot.

Offentliggörande av utfall
Utfallet av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande. Det kommer att ske omkring den 26 augusti 2019. 

Leverans av aktier i vederlag
Leverans av aktier i vederlaget förväntas att påbörjas så snart som möjligt efter utgången av acceptperioden och de nyemitterade aktierna i H&D Wireless registrerats på Bolagsverket, vilket förväntas ske omkring den 2 september 2019.
Redovisning sker genom att de som har accepterat Erbjudandet får en avräkningsnota skickad till sig. Om innehavet är förvaltarregistrerat så sker redovisning via respektive förvaltare och enligt förvaltarens rutiner. Vederlag i form av nyemitterade aktier i H&D Wireless bokas ut till samma VP-konto som aktier bokats ut från. I samband med detta bokas också aktierna i MVV Holding ut från det spärrade VP-kontot (apportkontot) som därmed avslutas. Euroclear kommer inte sända ut VP-avier.
Observera att även om aktierna i MVV Holding är pantsatta sker redovisning av vederlag enligt ovan. 

Överskjutande aktier, fraktioner mm
Erbjudandet kan endast accepteras för varje aktieägares hela innehav av aktier i MVV Holding även om innehavet inte motsvarar hela antal aktier i H&D Wireless.
Endast hela aktier i H&D Wireless kommer att ges ut i vederlag till de som accepterar Erbjudandet. Avrundning sker nedåt. Fraktioner av aktier kommer ej att ersättas. 

Rätt till återkallelse av accept
En aktieägare som har accepterat erbjudandet får inte dra tillbaka sitt godkännande annat än under de omständigheter som anges nedan:

  • Om den totala acceptansperioden efter en förlängning överstiger 10 veckor har någon aktieägare som accepterat Erbjudandet rätt att återkalla godkännande från början av elfte veckan; eller
  • Om H&D Wireless tillkännager kompletterande erbjudandehandlingar har aktieägarna rätt att återkalla godkännandet inom minst fem arbetsdagar efter det att ett sådant kompletterande erbjudandehandling har offentliggjorts i enlighet med regel II.6 andra stycket i Take Over-reglerna.

Tvångsinlösen och avnotering
Om H&D Wireless förvärvar mer än 90 procent av utestående aktier i MVV Holding avser H&D Wireless att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i MVV Holding i enlighet med 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551). I samband därmed avser H&D Wireless att verka för att aktierna i MVV Holding avnoteras från NGM.

Övrigt
Aqurat Fondkommission agerar som emissionsinstitut i Erbjudandet vilket innebär att utföra administrativa tjänster i samband med Erbjudandet. Detta faktum innebär inte att det uppstår ett kundförhållande mellan Aqurat Fondkommission och aktieägare som accepterar Erbjudandet. Då accepterande aktieägare inte betraktas som kund, är inte reglerna om skydd för investerare i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden tillämpliga på dennes accept. Detta innebär bland annat att varken så kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande Erbjudandet. Accepterande aktieägare ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker som är förenade med Erbjudandet. 

Viktig information om NID och LEI
Från och med den 3 januari 2018, krävs det att alla juridiska personer som deltar i en transaktion på finansmarknaden inom EU har en Legal Entity Identifier-kod ("LEI") enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61 / EU (MiFID II). Ett LEI-nummer måste erhållas från en auktoriserad LEI-utgivare vilket kan ta lite tid. Vänligen erhåll ett LEI-nummer i god tid för att kunna användas i acceptblanketten. För fysiska personer krävs NID-nummer (Nationellt ID). För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen "SE" följt av personnummer. För mer information hänvisas till www . fi . se.

Information om personuppgiftshantering
De som accepterar Erbjudandet kommer att överlämna personuppgifter till Aqurat Fondkommission. Personuppgifter som tillhandahålls Aqurat Fondkommission kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som krävs för att administrera Erbjudandet. Personuppgifter som erhållits från andra källor än kunder kan också komma att behandlas.

Personuppgifter kan också komma att behandlas i datasystem hos företag som Aqurat Fondkommission samarbetar med. Information om behandling av personuppgifter kan erhållas från Aqurat Fondkommissions kontor, som också accepterar förfrågningar om korrigering av personuppgifter. Adressuppgifter kan komma att erhållas av Aqurat Fondkommission genom ett automatiskt förfarande som utförs av Euroclear.

Frågor om Erbjudandet
Om du har frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta Aqurat Fondkommission på följande telefonnummer: 08-684 05 800.
Information finns även tillgänglig på Aqurat Fondkommissions hemsida, aqurat . se, och på H&D Wireless hemsida, hd-wireless . com. 

Erbjudandets bakgrund och motiv
H&D Wireless är en svensk leverantör av tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionerings (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin samt GEPS. H&D Wireless grundades 2009 och är ett snabbväxande och prisbelönt IoT-företag, med över 1 000 000 trådlösa produkter levererade hittills för IoT lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar för digitalisering och optimering av industrin, allmänt benämnt som Industri 4.0 och Smart Factory, med stöd från den artificiella intelligens (AI) och realtidsspårning som GEPS erbjuder. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North i Stockholm.
I början av 2019 initierade H&D Wireless en förvärvsstrategi som syftar till att accelerera försäljningsprocesserna av H&D Wireless produkter. Bolaget har åtagit sig att lämna ett frivilligt offentligt bud på samtliga aktier i MVV Holding AB (publ) ("MVV"), org.nr 556557-8142 i enlighet med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Takeoverregler för vissa handelsplattformar (det "Publika Budet"). Vederlaget för aktierna i Bolaget ska uppgå till 1,61 kronor och erläggas i form av B-aktier i H&D Wireless, avrundat nedåt till närmsta hela antalet aktier (där vardera aktien i H&D Wireless värderas till 4,25 kronor). Endast hela aktier i H&D Wireless kommer att ges ut i vederlag till de som accepterar Erbjudandet. Avrundning sker nedåt. Fraktioner av aktier kommer ej att ersättas. Det Publika Budet ska inte innehålla villkor i form av viss minsta anslutningsgrad eller liknande. Beslutet om förestående emission fattades av styrelsen i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ):s med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämman den 25 april 2019.
Konsult, Utveckling, Rekonstruktion, Engagemang och Nyttooptimering i Vara Aktiebolag, ("Kuren") org.nr 556464-6510, som äger 2 487 868 B-aktier samt 50 000 A-aktier, motsvarande totalt 48,77 procent av aktiekapitalet respektive 52,85 procent av röstetalet i MVV har åtagit sig att acceptera det Publika Budet. Det Publika Budet ska genomföras skyndsamt, och i enlighet med gällande regelverk. H&D Wireless ska hålla Kuren underrättad om arbetet med det Publika Budet Som betalning för förvärvet av dessa aktier ska 961 404 B-aktier i Bolaget emitteras till Kuren.
Förvärvet beräknas generera en utspädningseffekt om cirka 7,24 procent, beräknat på kapitalet för befintliga aktieägare, motsvarande 1 971 218 B-aktier (samtliga aktier som utgör Erbjudandet). Beräknat på rösterna uppgår utspädningen till 4,36 procent, motsvarande 197 122 röster. Bolaget bedömer att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att tillgodose förvärvskostnader och den konsoliderade verksamhetens fortsatta drift den nästkommande 12-månaders perioden. Intäkterna i samband med emissionen uppgår till noll kronor. Emissionskostnader är beräknade till 1,25 MSEK och består i huvudsak av legala och finansiella tjänster.

Förvärvande enhet
Förvärvande enhet är H&D Wireless Holding Sweden AB, organisationsnummer 559077-0714.

Erbjudandet innebär en premie om: 61% mot den medelkurs som MVV Holding hade över senaste 6 månaders period. 

Ledning och anställda
Det är HDWs ambition att behålla och utöka antalet anställda vid MVV holding AB och dess dotterbolag. HDW har gjort en överenskommelse med MVV Holding VD att på heltid biträda verksamheten under 24 månader som rådgivare och expert.

Styrelsens uppfattning av Erbjudandet samt fairness opinion
Styrelsen för MVV rekommenderar aktieägarna i MVV Holding att acceptera H&D Wireless offentliga uppköpserbjudande. 

Bakgrund
Detta uttalande görs av styrelsen för MVV Holding AB (publ) i enlighet med punkt II.19 i Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 1 april 2018 ("Takeover-reglerna").

Styrelsens rekommendation
Med anledning av ovanstående och att styrelsen i de båda bolagen består av samma personer, har styrelsen i MVV uppdragit åt Traneko AB("Traneko"), efter uttalande från Aktiemarknadsnämnden, att avge ett utlåtande om Erbjudandets skälighet ur ett finansiellt perspektiv ("Utlåtandet"), s.k. Fairness Opinion, för MVVs aktieägare.

"Baserat på och med förbehåll för ovanstående är det Tranekos uppfattning att, per denna dag, Erbjudandet är att betrakta som skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägare i MVV."

Traneko har mångårig erfarenhet av professionell legal och finansiell rådgivningsverksamhet inom Mergers & Acquisitions och Corporate Finance. Traneko erhåller ett fast arvode för upprättandet av detta Utlåtande och har i övrigt inga andra affärsrelationer med eller kopplingar till MVV eller H&D Wireless. 

Åtaganden från aktieägare i MVV Holding AB att acceptera Erbjudandet
Åtaganden att acceptera Erbjudandet har mottagits från de aktieägare i MVV som presenteras

nedan.

Ägare

Antal aktier

Antal röster

Andel aktier

Andel röster

Kuren AB*

2 537 868

2 987 868

48,77%

52,85%

 

 

 

 

 

 

*kontrolleras av Sören Gustavsson. Inkluderar 50.000 st. A-aktier. 

H&D Wirelss i korthet
H&D Wireless ( HDW) är ett publikt svenskt aktiebolag vars fullständiga registrerade namn är Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) som bildades i Sverige den 1 september 2016 och vars nuvarande firma registrerades vid Bolagsverket den 17 juli 2017. Handelsbeteckningen är H&D Wireless. Bolaget har organisationsnummer 559077-0714 och har sitt säte i Kista, Stockholms län, och dess verksamhet bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget är moderbolag i H&D Wireless och äger dotterbolaget H&D Wireless Sweden AB till 100 procent. H&D Wireless Sweden med organisationsnummer 556784-6521, bedriver operativ verksamhet sedan 2009 och har sitt säte i Kista, Stockholms län. HDW äger inga aktier i MVV.

Due diligence
H&D Wireless har genomfört en förkortad due diligence-undersökning av bekräftande slag av MVV Holding i samband med förberedelsen inför Erbjudandet. MVV Holding har informerat H&D Wireless AB om att ingen insiderinformation avseende Aktierna har tillhandahållits H&D Wireless.

MVV Holding i korthet
MVV Holding AB (publ) ("MVV"), med organisationsnummer 556557-8142, är ett svenskt publikt aktiebolag listat på New Growth Market ("NGM"). MVV bedriver sin operativa verksamhet genom tre dotterbolag, MVV International AB med org.nr: 556395-5615, MVV Information Technology AB med org.nr: 556706-9595 samt MVV Industry Lab AB med org.nr: 556246-4494. 

Preliminär tidplan
Beräknat datum för offentliggörande av erbjudandehandling: 18 juli 2019
Beräknad acceptfrist: 19 juli 2019 - 22 augusti 2019
Beräknad dag för utbetalning av likvid i form av aktier: På eller omkring den 23 augusti 2019
Pressmeddelande 18 juli 2019 23:55 CEST H&D Wireless AB, Kista, Stockholm genom Bequoted distribution. 

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 23:55 CET den 18 juli 2019.

2019-07-19

För ytterligare information vänligen kontakta:
Pär Bergsten, grundare och VD
H&D Wireless AB
Växel +46-8-55118460
Email: [email protected]
Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:
H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 med över 1 miljon trådlösa produkter levererade hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North i Stockholm med FNCA Sweden AB som Certified. E-post [email protected] Tel nr: +46 (0)8-528 00 399 Webb address: www.fnca.se.


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD