REG

H&D Wireless offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget") har med anledning av den företrädesemission som offentliggjordes den 20 september 2019 ("Företrädesemissionen") upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 25 oktober 2019, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://investor.hd-wireless.com/) och kommer att göras tillgängligt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se) och Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Företrädesemissionen i sammandrag

Den som är registrerad som aktieägare i H&D Wireless på avstämningsdagen för Företrädesemissionen den 28 oktober 2019 äger rätt att för en (1) befintlig aktie av serie A eller B erhålla en (1) teckningsrätt avseende en aktie av motsvarande serie, berättigande till teckning av en (1) ny aktie av serie A respektive B till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras cirka 52,4 MSEK före emissionskostnader.

Tidsplan

Avstämningsdag för rätt av delta i Företrädesemissionen

28 oktober 2019

Handel med teckningsrätter avseende aktier av serie B

30 oktober - 14 november 2019

Handel i BTA avseende aktier av serie B

Fr.o.m. 30 oktober 2019

Teckningsperiod

30 oktober - 18 november 2019

Beräknad dag för offentliggörande av utfall

21 november 2019

Likviddag

25 november 2019

25 oktober 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Bergsten, VD, H&D Wireless
Email: [email protected]
Tel: +46-8-55118460

Kort om H&D Wireless

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin(r) samt GEPS(r). H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS(r) (Griffin Enterprise Positioning Service). Sedan 2019, ingår även MVV Holding med MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta, Nevs och Parker. H&D Wireless B-aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser, med e-post: [email protected], tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 och webbadress www.aqurat.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i H&D WIRELESS. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i H&D WIRELESS kommer endast att ske genom det prospekt som H&D WIRELESS nu offentliggjort.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD