H&D Wireless genomför företrädesemission för snabb expansion

- Kallar till extra bolagsstämma för beslut

H&D Wireless Sweden Holding AB (publ):) ("H&D Wireless") meddelar i dag att styrelsen har beslutat att genomföra en företrädesemission ("Företrädesemissionen") i syfte att finansiera implementeringen av pågående pilotprojekt av bolagets egenutvecklade system, GEPS, hos strategiska kunder. Beslutet är villkorat av ett godkännande från en extra bolagsstämma. Företrädesemissionen omfattar högst 8 788 596 aktier till en teckningskurs om 4,25 SEK per aktie. Vid fullteckning tillförs H&D Wireless totalt cirka 37,4 MSEK före emissionskostnader. H&D Wireless har på förhand skriftligen avtalat om garantiåtaganden och teckningsförbindelser om cirka 28,6 MSEK, motsvarande cirka 76 procent av Företrädesemissionen. Teckningsperioden är beräknad från och med den 29 augusti till och med den 12 september 2018. För att säkerställa finansieringen tills Företrädesemissionen är genomförd har bolaget tagit ett kortsiktigt lån om 10 MSEK från huvudägare och extern finansiär.

Kallelse till extra bolagsstämma är planerad att publiceras inom kort.

Motiv för företrädesemissionen


H&D Wireless befinner sig i en mycket expansiv fas där några av Sveriges största industriföretag beställt bolagets flaggskeppsprodukter för produkter och tjänster som bygger på trådlös kommunikation för att knyta samman och optimera affärsprocesser och produktionsflöden.

VD Pär Bergsten kommenterar

"
Intresset är mycket stort för vårt egenutvecklade system GEPS som möjliggör för stora tillverkningsföretag att optimera sina flöden av material och människor och därmed göra betydande besparingar. Vi behöver därför ytterligare kapital för att fullt ut kunna ta tillvara på dessa mycket goda affärsmöjligheter", säger Pär Bergsten, vd och grundare av H&D Wireless

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningskurs: 4,25 SEK per aktie.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 8 788 596 aktier, motsvarande 37 351 531 SEK.
 • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 27 augusti 2018 är registrerade som aktieägare i H&D Wireless äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nya aktie.
 • Teckningsperiod: 29 augusti 2018 till och med 12 september 2018.
 • Värdering (pre-money): Cirka 74,7 MSEK.
 • Antal aktier innan nyemission: 17 577 191 aktier.
 • Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit garantiåtaganden och teckningsförbindelser om totalt cirka 28,6 MSEK, motsvarande cirka 76 procent av Företrädesemissionen. De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att redovisas i prospektet som beräknas publiceras på Bolagets hemsida omkring den 27 augusti 2018

I tillägg till denna företrädesemission beslutade styrelsen om möjlighet till en övertilldelning genom två (2) riktade emissioner vilka båda är villkorade av bolagsstämmans godkännande

Riktad nyemission 1 - ersättning till garanter

 • Omfattar högst 810 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 4,25 kronor innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 40 500 kronor.
 • Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de garanter som ingått garantiavtal med bolaget i samband med Företrädesemissionen.
 • Skälen till avvikelsen från aktieägarens företrädesrätt beror på att aktieteckning sker till fullgörande av garantiavtal som bolaget har ingått med aktietecknarna.

Riktad nyemission 2 - överteckningsemissionen

 • Omfattar högst 2 000 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 4,25 kronor innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 100 000 kronor.
 • Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma tecknare som tecknat aktier utan företrädesrätt i Företrädesemissionen och som inte ryms inom Företrädesemissionens högsta belopp.
 • Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra bolaget ytterligare kapital för dess fortsatta tillväxt.

Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsförbindelser samt memorandum, teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att offentliggöras på bolagets (www.hd-wireless.com) och Göteborg Corporate Finance (www.gcf.se) hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

Finansiell rådgivare


Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till H&D Wireless i samband med företrädesemissionen.

Certified Adviser


FNCA Sweden AB är H&D Wireless AB: s Certified Adviser.

Emissionsinstitut


Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta


Göteborg Corporate Finance

Telefon: 031-13 82 30

E-post: [email protected]

För ytterligare information om H&D Wireless AB, vänligen kontakta:

Pär Bergsten, VD

Telefon: 0708 27 45 57

E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2018 kl. 08:00 CET. 

Om H&D Wireless:
Om H&D Wireless: H&D Wireless är en svensk leverantör av tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionerings (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin samt GEPS. H&D Wireless grundades 2009 och är ett av Sveriges snabbast växande och mest prisbelönta IoT-företag, med över 1 100 000 trådlösa produkter levererade hittills för IoT, M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar för digitalisering och optimering av industrin genom GEPS inbyggda artificiella intelligens (AI), allmänt benämnt som Industri 4.0 och Smart Factory. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North i Stockholm. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD