REGMAR

H&D Wireless AB upptar lån om 4 MSEK samt en riktad emission av units om 1,5 MSEK

H&D Wireless ABs ("Bolaget") styrelse har idag med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 maj 2022 beslutat om ett finanspaket med en lånedel samt en mindre del riktad emission. Bolaget har upptagit ett lån om 2 MSEK ("Lånet") med ett vidhängande lånelöfte om ytterligare 2 MSEK som kan nyttjas om vissa kriterier möts samt en riktad unit-emission med följande villkor. Den riktad nyemission av ca 6,5 miljoner Units (den "Riktade Emissionen") görs till de strategiska investerare som också ger lånet. Bolaget tillförs genom den Riktade Emissionen 1,5 MSEK och kan genom teckningsoptionen tillföras ytterligare upp till ca 1,7 MSEK. Varje teckningsoption medför rätt att under perioden 30:e juni 2022 - 30:e juni 2023 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,265 SEK per aktie. Totalt kan bolaget tillföras upp till ca 7 MSEK.

Bakgrund och motiv

Bolaget genomför finanseringspaketet med lånet, lånelöftet samt den Riktade Emissionen av units, som görs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital för att finansiera de investeringar som krävs för att öka Bolagets tillväxt och tillgodose den ökade efterfrågan av Bolagets produkter.

 Den Riktade Emissionen

Styrelsen i Bolaget har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 13 maj 2022, beslutat om en riktad emission av 6 521 739 aktier till av Bolaget på förhand kända strategiska investerare. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgick till 0,23 SEK per aktie vilket motsvarar en rabatt om 15% jämfört mot den genomsnittliga kursen under den senaste 30-dagarsperioden. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget 1,5 MSEK. I samband med den Riktade Emissionen emitteras 6 521 739 vederlagsfria teckningsoptioner till investerarna i den Riktade Emissionen. En (1) teckningsoption medför rätt att under perioden 30:e juni 2022 - 30:e juni 2023 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,265 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna kommer Bolaget tillföras ytterligare cirka 1,7 MSEK.

 Lånet

Lånet om 2 MSEK upptas till marknadsmässiga villkor (2,25 procent månatlig ränta) och löper till och med den 2022-12-01. Bolaget har rätten att återbetala lånet i förtid under lånets löptid. Långivaren har rätt att kvitta hela Lånet till aktier i Bolaget till en kurs som motsvarar 15 procent rabatt av det lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de senaste 10 handelsdagarna före dagen för Långivarens påkallande av konvertering. Långivarna har till detta erbjudit en kreditfacilitet om ytterligare 2 MSEK i lån som Bolaget kan utnyttja under hela löptiden om vissa fastställda kriterier uppnås. Kriteriet är att senast den 15 juli kunna uppvisa ett slutgiltigt avtal om minst 10Msek i ordervärde under 2022/2023.

 "Jag är glad att kunna presentera en, för aktieägarna, kostnadseffektiv finansiering som hjälper oss att accelerera affärsutvecklingen och kommersialiseringstakten så att vi på ett bra sätt kan möta marknadens efterfrågan speciellt i samband med det större avtal, baserat på ett MoU som tidigare kommunicerat, som vi förhandlar och beräknar slutföra innan andra kvartalets utgång" Säger Pär Bergsten, CEO H&D Wireless.

 Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2022 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information om detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Pär Bergsten, CEO H&D Wireless

Växel +46-8-55118460
Email: [email protected]
Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless AB

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även H&D WIRELESS Holding med MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta, Swegon och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD