Delårsrapport kvartal 2 2019

H&D Wireless företrädesemission övertecknades under kvartal 2. Detta är ett tydligt kvitto på att marknaden också ser att vi är mycket bra positionerat för att skapa värden för kunder och aktieägare när det gäller det snabba intåget av digitalisering hos tillverkande företag

Andra kvartalet 2019
Bolaget konsoliderar MVV Holding AB (publ) från och med kvartal 2 2019, genom att bestämmandeinflytande uppnås i det avtal Bolaget ingått med huvudägare i MVV Holding AB (publ).

 • Nettoomsättning 5,9 MSEK (Kv2 2018 0,4 MSEK).
 • Periodens resultat -10,7 MSEK (Kv2 2018 -8,2 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,37 kr (Kv2 2018 -0,46 kr)
 • Likvida medel uppgick till 13,2 MSEK per den 30 juni 2019

Första halvåret 2019

 • Nettoomsättning 7,2 MSEK (1H 2018 3,0 MSEK)
 • Periodens resultat -18,3 MSEK (1H 2018 -15,7 MSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,63 kr (1H 2018 -0,96 kr)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • H&D Wireless AB etablerar en ny försäljningskanal för IoT moduler genom att avtala med TME, en internationell distributör med säte i Polen.
 • Keolis lägger tilläggsorder på internetuppkoppling. Projektet har under våren utvecklat och installerat hela systemet på två depåer.
 • Pågående teckningsperiod i företrädesemission förlängs efter att bolaget erhållit en avsiktsförklaring från en potentiell partner med säte i Kina.
 • H&D Wireless företrädesemission övertecknades. H&D Wireless Sweden Holding AB har genomfört en företrädesmission av 7 575 123 units till en teckningskurs om 3,50 kronor per unit, vilket inbringade 26,5 miljoner före emissionskostnader.
 • H&D Wireless ingår i nytt Svensk-Sydkoreansk internationellt projekt, C-PALS, som står för Cyber-Physical Assembly and Logistics Systems, för att skapa den digitala fabriken. Partners är Korea Institute for Advancement and Technology (KIAT), Ericsson, Scania och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Projektet startar den 1 juli och pågår under 3 år.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • H&D Wireless Holding Sweden AB (HDW) lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier i MVV Holding AB. I samband med offentliggörande accepterar huvudägaren till MVV Holding budet.
 • H&D Wireless och Åkerstedts har samarbetat under våren med en förstudie där H&D Wireless
  använt Raven IoT-sensor BOX827 för övervakning av en av de vanligaste fläktarna från
  Åkerstedts och kunnat visa på både uppkoppling samt analys av fläktens driftstider och
  hälsostatus, så som vibrationer och varvtal. Åkerstedts planerar nu en lansering på
  Elmiamässan i november 2019, och har därför beställt en första förserieleverans.
 • Arbetet med kinesiska intressenter fortskrider med förhandlingar under sommaren.
  Diskussionerna om Joint Venture enligt tidigare pressmeddelande, har dock dragit ut på tiden.
  Parallellt finns även en diskussion med lokala partners i Kina, vilket inneburit att vi lämnat
  offert som nu är under behandling.

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:00 CET den 15 augusti 2019.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Frida Nordeman,
IR & PR Communications Manager, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: [email protected] 
Web: www.hd-wireless.com 

Om H&D Wireless:
Om H&D Wireless: H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 med över 1 miljon trådlösa produkter levererade hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Services). H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North i Stockholm med FNCA Sweden AB som Certified Advisor. E-post [email protected]  Tel nr: +46 (0)8-528 00 399 Webb address: www.fnca.se


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD