Protokoll från årsstämma i Gumbler

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Gumbler AB (publ), 556981-0517, den 27 juni 2018 i Stockholm.

§1
Bolagsstämman öppnades av Maria Lindegård Eiderholm.

§2
Maria Lindegård Eiderholm valdes till ordförande vid bolagsstämman.

Det antecknades att Dejana Cecez har ombetts att tjänstgöra som sekreterare vid bolagsstämman.

§3
Bilagd förteckning över vid bolagsstämman representerade aktieägare föredrogs och bolagsstämman beslöt att förteckningen skulle gälla som röstlängd, bilaga 1.

Det antecknas vidare att bolagsstämman beslutade att de aktieägare som inte har rösträtt på grund av att de inte i tid har anmält sig till bolagsstämman eller i tid inte har omregistrerat sina aktier ska få närvara och yttra sig vid bolagsstämman samt bolagets funktionärer och gäster ska få närvara vid bolagsstämman.

§4
Tobias Tönsfeldt utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§5
Kallelse har skett i enlighet med § 8 i bolagsordningen. Kallelse har offentliggjorts på bolagets webbplats den 30 maj 2018 och samma dag varit införd i Post- och Inrikes Tidningar med annons i Svenska Dagbladet om att kallelse skett.

Bolagsstämman förklarades behörigen sammankallad. §6 Bolagsstämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning att gälla vid bolagsstämman.

§7
Verkställande direktören, Patrik Nybladh, höll ett anförande om bolagets verksamhet och besvarade frågor från stämmodeltagarna.

§8
Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning jämte koncernårsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2017, bilaga 2.

Det antecknades att revisorn avgett en s.k. "ren" revisionsberättelse vari revisorn tillstyrker att bolagsstämman beslutar om fastställelse av resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition samt att bolagsstämman beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Det antecknades att bolagsstämman ansåg att årsredovisningen var framlagd i behörig ordning.

§9a
Beslutades att fastställa den i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2017 respektive per den 31 december 2017.

§9b
Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat, -22 863 094 kr, balanseras i ny räkning.

Det antecknas att det i kallelsen angavs att årets resultat blev -27 164 803 kr. Detta korrigerades i samband med att årsredovisningen offentliggjordes.

§9c
Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2017. § 10 I enlighet med förslag av ägare företrädande 40 % av bolagets aktier, beslutades att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter samt att en (1) revisor ska utses.

§11
I enlighet med förslag av ägare företrädande 40 % av bolagets aktier, beslutades det om ett årligt styrelsearvode om totalt 500 000 SEK att fördelas med 200 000 SEK till ordföranden och 100 000 SEK till övriga styrelseledamöter med undantag av den verkställande direktören som är anställd av bolaget.

I enlighet med förslag av ägare företrädande 40 % av bolagets aktier, beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

§12
Ägare företrädande 40 % av bolagets aktier förslog omval av styrelseledamöterna Patrik Nybladh, Fredrik Benedict Nybladh, Peter Eriksén och Håkan Jerner samt styrelseordföranden, Johan Persson. Det antecknas att Tobias Tönsfeldt och Simon Sundén omböjt omval. I enlighet med förslag av ägare företrädande 40 % av bolagets aktier, beslutades det om omval av Grant Thornton Sweden AB, org. nr. 556356-9382, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Johan Andersson som huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med förslaget.

§13
Ägare företrädande 40 % av bolagets aktier framlade förslag om riktlinjer för utseende av valberedning i enlighet med bilaga 3.

Det beslutades enhälligt i enlighet med förslaget.

§14
Styrelsen framlade förslag till beslut om emissionsbemyndigande i enlighet med bifogade handlingar, bilaga 4. Det beslutades enhälligt i enlighet med förslaget.

§15 Då intet övrigt förekom förklarades bolagsstämman avslutad.

 

Vid protokollet:
Dejana Cecez

Justeras:
Maria Lindegård Eiderholm, ordförande

Justeras:
Tobias Tönsfeldt


Om G-Loot

G-Loot grundades 2015 i Stockholm av spelentusiaster som försökte demokratisera och skapa en mer inkluderande esport-scen. Förutom G-Loots PC-app driver företaget också GLL som organiserar online- och offline-turneringar med partners som EA, Garena, Tencent, Lenovo and PUBG Corporation.

Webbplats
stryda.gg
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från G-Loot via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0008128896