Om G-Loot

G-Loot Global Esport AB

Organisationsnummer 556981-0517
Bransch Teknik

G-Loot grundades 2015 i Stockholm av spelentusiaster som försökte demokratisera och skapa en mer inkluderande esport-scen. Förutom G-Loots PC-app driver företaget också GLL som organiserar online- och offline-turneringar med partners som EA, Garena, Tencent, Lenovo and PUBG Corporation.

Besöksadress Malmskillnadsgatan 39
Postadress Stockholm

Webbplats

stryda.gg

Styrelse & Ledning

Ledning

Johan Persson VD
Michael Hedman Chief Financial Officer
Jamie Dunbar Smyth Chief Growth Officer
Frank Ericson Försäljningschef

Styrelse

Jonas Eriksson Styrelseordförande
Johan Persson Styrelseledamot och VD
Håkan Jerner Styrelseledamot
Louise Ringström Grandinson Styrelseledamot

Bolagsordning

Org. nr 556981-0517

§ 1 Firma

Bolagets firma är G-Loot Global Esports AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska utveckla, sälja och marknadsföra mjukvaruapplikationer i mobila och fasta telekommunikationsnät, äga och förvalta fast och lös egendom samt äga och förvalta andelar i dotter- och intressebolag ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 635 500 kronor och högst 2 542 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 2 050 000 stycken och högst 8 200 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter och väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska, intill slutet av nästkommande årsstämma, en eller två revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

§ 9 Deltagande vid bolagsstämma

För att få deltaga i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§10 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 11 Ärende på årsstämman

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller tvåjusteringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om;
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 11. Val till styrelsen och av revisorer.
 12. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 13 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

*****

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 15 februari 2019.

G-Loot_Bolagsordning.pdf

Om G-Loot

G-Loot grundades 2015 i Stockholm av spelentusiaster som försökte demokratisera och skapa en mer inkluderande esport-scen. Förutom G-Loots PC-app driver företaget också GLL som organiserar online- och offline-turneringar med partners som EA, Garena, Tencent, Lenovo and PUBG Corporation.

Webbplats
stryda.gg
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från G-Loot via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0008128896