Delårsbokslut jan - dec 2020

Aktiviteten på plattformen ökade under 2020 och därmed nettoomsättningen. Samtidigt ökade kostnaderna som ett resultat av fler anställda samt högre kostnader för att rekrytera nya spelare.

Rörelseresultatet för helåret är i linje med våra förväntningar men svagare än föregående år och sjönk från -137 Mkr till -249 Mkr.

Under större delen av 2020 har ledningen fokuserat på att säkra kapital för framtida tillväxt.

Höjdpunkten under kvartalet var att stänga nyemissionen och därmed säkra våra möjligheter till fortsatt tillväxt och utveckling av esportplattformen G-Loot. Nyemissionen på totalt 500 Mkr var den största esportinvesteringen någonsin i Europa och har satt G-Loot på kartan internationellt.

Under investeringsrundan har den operativa verksamheten fått stå tillbaka, vilket nu blivit huvudfokus med ett flertal organisatoriska ändringar som följd. Situationen med hemarbete är fortsatt en utmaning för kreativiteten men vi har lagt mycket energi på att hitta sätt att arbeta som bibehåller leveransförmågan.

G-Loots affär påverkas i stort positivt av Covid-situationen med nedstängningar och mer tid i hemmet som följd. Vi spår dock ingen större negativ effekt vid en återgång till det normala då vara användare främst utgörs av engagerade spelare som inte kommer ändra sitt spelbeteende över tid.

Vi arbetar nu enligt den affärsplan som låg till grund för nyemissionen. Fokus är att hitta lönsam tillväxt på den nordamerikanska marknaden. Detta görs dels genom produktförbättringar med nya tävlingsformer och funktioner som ökar intäkterna, och dels genom förbättrad marknadsföring som sänker kostnaden per ny användare.

Under Q4 beslutade ledningen att under en tid minska marknadsföringen av G-Loot och ställa ut färre prispotter i väntan på ett flertal produktförbättringar. Resultatet av detta är färre nya spelare och en något lägre nettoomsättning jämfört med samma kvartal 2019. Resultaten av den planerade inbromsningen och G-Loots nya fokus är redan tydliga, med flera positiva trender som följd. Min målsättning är att under 2021 se positiv avkastning på spelarrekryteringar för att därefter snabbt och lönsamt kunna skala upp tillväxten.

I februari i år tilltradde jag som CEO och Patrik Nyblad övergick till en roll som Chief Investment Officer (CIO) och tillförordnad styrelseordförande. Som medgrundare och tidigare styrelseordförande har jag följt bolaget sedan starten och jag känner mig hedrad av det stöd jag fått av ägare och anställda under mina första veckor. Mitt fokus under de kommande månaderna är att genom fortsatt arbete med organisationen skapa tydliga strukturer, högre produktivitet och ett knivskarpt produktfokus.

Jag är övertygad om att mina tidigare erfarenheter från mobilspelsbranchen och MAG Interactive kommer skapa stort värde i den resa G-Loot nu gör.

Med vänlig hälsning

Johan Persson CEO

Johan Persson CEO
[email protected]

 

Jan Benjaminson CFO
[email protected] 

Denna rapport en förkortad version av bolagets interna delårsrapport.

Den fullständiga delarsrapporten är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Vidare har upprättandet skett i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB).

 

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av revisor.


Om G-Loot

G-Loot grundades 2015 i Stockholm av spelentusiaster som försökte demokratisera och skapa en mer inkluderande esport-scen. Förutom G-Loots PC-app driver företaget också GLL som organiserar online- och offline-turneringar med partners som EA, Garena, Tencent, Lenovo and PUBG Corporation.

Webbplats
stryda.gg
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från G-Loot via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0008128896