Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma

Aktieägarna i G-Loot Global Esports AB (publ) org.nr 556981-0517, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 september 2020 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 37 B Stockholm

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman ska

dels                      vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 21 september 2020,

dels                      senast onsdagen den 23 september 2020 anmäla sig hos bolaget för deltagande i extra bolagsstämma. Anmälan kan ske skriftligt till Advokatfirman Vinge KB, Att: Joel Magnusson, Box 1703, 111 87 Stockholm eller [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall bör uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde uppges. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för extra bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i extra bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 23 september 2020 vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, investor.gloot.com, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. G-Loot uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på investor.gloot.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara G-Loot tillhanda senast onsdagen den 23 september 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under "Anmälan m.m." ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [email protected]. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Information med anledning av coronaviruset (covid-19)

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (covid-19) har G-Loot vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför extra bolagsstämman tisdagen den 29 september 2020. Åtgärderna vidtas för att minska risken för smittspridning.

 • Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se ovan, samt möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Förhandsröstnings- och fullmaktsformulär finns att hämta på investor.gloot.com.
 • Externa gäster bjuds inte in.
 • Ingen förtäring kommer att serveras före eller efter extra bolagsstämman.
 • Extra bolagsstämman kommer att genomföras på kortast möjligast tid utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.
 • Ta gärna också del av Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer.

Den fortsatta spridningen av coronaviruset (covid-19) och dess effekter är alltjämt svår att med säkerhet bedöma och G-Loot följer utvecklingen noggrant. Om ytterligare försiktighetsåtgärder rörande bolagsstämman behöver vidtas kommer information om detta att publiceras på bolagets hemsida, investor.gloot.com.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 2 627 814 aktier.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier.
 7. Förslag till beslut avseende valberedning.
 8. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (ärende 1)

Advokat Rikard Lindahl, Advokatfirman Vinge, eller den han utser vid sitt förhinder, ska utses till ordförande vid extra bolagsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier (ärende 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, för tiden till och med 31 december 2020 och vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av nya aktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Bemyndigandet får endast utnyttjas i sådan utsträckning att det medför en ökning av antalet aktier i bolaget med högst 1 030 928 aktier.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen rätt att besluta om emission för att kunna ta in nytt kapital i bolaget från befintliga och/eller nya investerare. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att säkerställa bolagets fortsatta utveckling, att anskaffa kapital för att finansiera verksamheten och/eller för att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med beslutets registrering vid Bolagsverket.

Förslag till beslut avseende valberedning (ärende 7)

Valberedningen föreslår att bolagets styrelseordförande får i uppdrag att i samråd med bolagets större ägare utse en valberedning inför årsstämman 2021. Valberedningen ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna i bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per 31 oktober som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedningen. Om någon av dem inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen.

Valberedningen utser inom sig en ordförande. I det fall en redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen ska den aktieägaren som utsett ledamoten inom skälig tid utse en ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse en ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande om så begärs av den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna och som då äga rätt att utse sina egna ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en ledamot som ska adjungeras till valberedningen.

Valberedningen ska utses och sammansättningen offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Bolaget ska ansvara för kostnader avseende utvärdering och rekrytering. Arvode utgår ej till valberedningens ledamöter.

Valberedningen ska arbeta fram följande förslag att förelägga årsstämman för beslut (i) förslag till stämmoordförande, (ii) förslag till styrelseledamöter, (iii) förslag till styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvode till ordförande och övriga icke anställda styrelseledamöter, samt i förekommande fall, ersättning för kommittéarbete, (v) förslag till revisor, (vi) förslag till arvodering av revisor, samt (vii) förslag till, i den mån så anses erforderligt, ändringar i gällande principer för valberedningen.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 6 ovan krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

___________________

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i september 2020
G-Loot Global Esports AB (publ)
Styrelsen


Om G-Loot

G-Loot grundades 2015 i Stockholm av spelentusiaster som försökte demokratisera och skapa en mer inkluderande esport-scen. Förutom G-Loots PC-app driver företaget också GLL som organiserar online- och offline-turneringar med partners som EA, Garena, Tencent, Lenovo and PUBG Corporation.

Webbplats
stryda.gg
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från G-Loot via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0008128896