Aktieägarna i G-Loot Global Esports kallas härmed till årsstämma

Aktieägarna i G-Loot Global Esports AB (publ)

org.nr 556981-0517, med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 juni 2020 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 37 B Stockholm

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

dels                      vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 juni 2020,

dels                      senast måndagen den 22 juni 2020 anmäla sig hos bolaget för deltagande i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till Advokatfirman Vinge KB, Att: Joel Magnusson, Box 1703, 111 87 Stockholm eller [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall bör uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde uppges. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 19 juni 2020 vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, investor.gloot.com, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. G-Loot uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på investor.gloot.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara G-Loot tillhanda senast måndagen den 22 juni 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under "Anmälan m.m." ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [email protected]. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Information med anledning av coronaviruset (covid-19)

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (covid-19) har G-Loot vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman den 26 juni 2020. Åtgärderna vidtas för att minska risken för smittspridning.

 • Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se ovan, samt möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Förhandsröstnings- och fullmaktsformulär finns att hämta på investor.gloot.com.
 • Externa gäster bjuds inte in.
 • Ingen förtäring kommer att serveras före eller efter årsstämman.
 • Inget anförande av VD kommer att genomföras på årsstämman. Efter årsstämman kommer VD att hålla ett anförande via Zoom och aktieägare som önskar delta vid detta anförande ombeds kontakta G-Loot via [email protected].
 • Årsstämman kommer att genomföras på kortast möjligast tid utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.
 • Ta gärna också del av Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer.

Den fortsatta spridningen av coronaviruset (covid-19) och dess effekter är alltjämt svår att med säkerhet bedöma och G-Loot följer utvecklingen noggrant. Om ytterligare försiktighetsåtgärder rörande bolagsstämman behöver vidtas kommer information om detta att publiceras på bolagets hemsida, investor.gloot.com.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 2 627 814 aktier.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av verkställande direktören.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8.  Beslut:

           a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning;
           b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
           c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

       9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
      10. Fastställande av arvode till:
           a) Johan Persson,
           b) Patrik Nybladh,
           c) Fredrik Benedict Nybladh,
           d) Peter Eriksén, och
           e) Håkan Jerner.
      12. Val av styrelseordförande.
      13. Val av revisorer.
      14. Beslut avseende valberedning.
      15. Stämmans avslutande

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer (ärende 1, 9, 10, 11, 12 och 13)

Valberedningen, som utsågs enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2019, utgörs av Patrik Nybladh och Johan Persson. Valberedningen föreslår att:

 • advokat Rikard Lindahl, Advokatfirman Vinge, ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 1),
 • antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter (ärende 9),
 • antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter (ärende 9),
 • styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till vardera övrig styrelseledamot som inte är anställd av bolaget (ärende 10),
 • arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 10),
 • omval av styrelseledamöterna Johan Persson, Patrik Nybladh, Fredrik Benedict Nybladh, Peter Eriksén och Håkan Jerner. För information om styrelseledamöter föreslagna för omval hänvisas till årsredovisningen (ärende 11),
 • omval av styrelseordförande Johan Persson (ärende 12), och
 • omval av revisorn Grant Thornton Sweden AB. Vid omval har Grant Thornton informerat om att Carl Niring fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor (ärende 13).

Förslag till beslut avseende valberedning (ärende 14)

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

___________________

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 och revisionsberättelsen samt handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, adress Birger Jarlsgatan 37 B, Stockholm, samt på bolagets webbplats, tre veckor innan årsstämman och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2020
G-Loot Global Esports AB (publ)
Styrelsen


Om G-Loot

G-Loot grundades 2015 i Stockholm av spelentusiaster som försökte demokratisera och skapa en mer inkluderande esport-scen. Förutom G-Loots PC-app driver företaget också GLL som organiserar online- och offline-turneringar med partners som EA, Garena, Tencent, Lenovo and PUBG Corporation.

Webbplats
stryda.gg
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från G-Loot via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0008128896