Aktieägarna i G-Loot Global Esports AB (publ)

org.nr 556981-0517, med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 juni 2022

Anmälan m.m.

Rätt att delta i stämman, genom förhandsröstning, har den som:

 • upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 17 juni 2022, och
 • anmäler sig till bolaget genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast måndagen den 27 juni 2022.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att förhandsrösta, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 17 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner, i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som verkställts hos Euroclear Sweden AB senast den 21 juni 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, investor.gloot.com, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas, vilket finns tillgängligt på bolagets webbplats, investor.gloot.com. Ett inskickat poströstingsformulär gäller som anmälan. Det ifyllda formuläret ska vara bolaget tillhanda senast måndagen den 27 juni 2022.

Formuläret ska skickas till Advokatfirman Vinge KB, via epost till [email protected] eller per post till Advokatfirman Vinge KB, Att. Gabriel Chabo, Box 1703, 111 87 Stockholm. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska undertecknad och daterad fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling även biläggas formuläret. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bör i god tid före stämman insändas per post till bolaget på ovan angivna adress. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsrösten i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 3 658 742 aktier och röster.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Val av en eller två justeringspersoner.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om:
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörerna.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 10. Val av styrelseledamöter:
  a) Jonas Eriksson,
  b) Håkan Jerner,
  c) Johan Persson, och
  d) Louise Ringström Grandinson.
 11. Val av styrelseordförande:
  a) Jonas Eriksson.
 12. Val av revisorer.

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (ärende 1)

Aktieägare representerande 20,8 procent av antalet aktier och röster i bolaget föreslår att Jonas Eriksson, eller den han utser vid sitt förhinder, ska utses till ordförande vid årsstämman.

Val av en eller två justeringspersoner (ärende 2)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman föreslås Marcus Plyhr, Norron AB, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från årsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från årsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (ärende 3)

Styrelsen föreslår att den röstlängd som föreslås att godkännas under ärende 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (ärende 7 b))

Styrelsen foreslar att arets forlust om -139 483 677 kronor, avraknas mot overkursfonden och att darefter kvarstaende overkursfond, om 208 938 426 kronor, balanseras i ny rakning och att någon utdelning således ej lämnas.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (ärende 8)

Aktieägare representerande 20,8 procent av antalet aktier och röster i bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (ärende 9)

Aktieägare representerande 20,8 procent av antalet aktier och röster i bolaget föreslår att arvodet till ordföranden ska uppgå till 450 000 (450 000) kronor och att arvodet till övriga ledamöter ska uppgå till 200 000 (200 000) kronor. Arvode utgår inte till ledamöter som är anställda i bolaget.

Aktieägare representerande 20,8 procent av antalet aktier och röster i bolaget föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter (ärende 10)

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår aktieägare representerande 20,8 procent av antalet aktier och röster i bolaget omval av styrelseledamöterna Jonas Eriksson, Johan Persson, Håkan Jerner och Louise Ringström Grandinson.

Val av styrelseordförande (ärende 11)

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår aktieägare representerande 20,8 procent av antalet aktier och röster i bolaget omval av Jonas Eriksson till styrelseordförande.

Val av revisorer (ärende 12)

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår aktieägare representerande 20,8 procent av antalet aktier och röster i bolaget omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att Hamish Mabon kommer att utses till huvudansvarig revisor om Ernst & Young Aktiebolag väljs till revisor.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på  Euroclears hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

___________________

Stämman genomförs genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande. Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska enligt 23 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor lämnas skriftligen till G-Loot, via post eller e-post, på adresser angivna ovan, senast den 18 juni 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, senast den 23 juni 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

___________________

Stockholm i maj 2022
G-Loot Global Esports AB (publ)
Styrelsen


Om G-Loot

G-Loot grundades 2015 i Stockholm av spelentusiaster som försökte demokratisera och skapa en mer inkluderande esport-scen. Förutom G-Loots PC-app driver företaget också GLL som organiserar online- och offline-turneringar med partners som EA, Garena, Tencent, Lenovo and PUBG Corporation.

Webbplats
stryda.gg
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från G-Loot via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0008128896