Aktieägarna i G-Loot Global Esports AB

org.nr 556981-0517, med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 juni 2023 klockan 09:00 i bolagets lokaler på Malmskillnadsgatan 39, Stockholm.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i bolagsstämman har den som:

 • upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 19 juni 2023, och
 • anmält sig till bolaget senast onsdagen den 21 juni 2023 genom post till G-Loot Global Esports AB, Att: Michael Hedman, Malmskillnadsgatan 39, 111 38 Stockholm eller genom e-post till michael.hedman@gloot.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per måndagen den 19 juni 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner, i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som verkställts hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 21 juni 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, investor.gloot.com, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin e-post- eller postadress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Val av en eller två justeringspersoner.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om:
  a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 10. Val till styrelsen och av revisorer.

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (ärende 1)

Styrelsen föreslår att Jonas Eriksson ska utses till ordförande vid bolagsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (ärende 7.b)

Styrelsen föreslår att årets förlust -112 636 305 kronor avräknas mot överkursfonden och att därefter kvarstående överkursfond, 96 764 177 kronor, balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (ärende 8)

Aktieägarnas förslag till antalet styrelseledamöter kommer att framläggas på stämman.

Styrelsen föreslår att bolaget ska ha en revisor.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (ärende 9)

Aktieägarnas förslag till arvoden till styrelsen kommer att framläggas på stämman.

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

Val till styrelsen och av revisorer (ärende 10)

Aktieägarnas förslag till val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer kommer att framläggas på stämman.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast tre veckor före bolagsstämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos bolagets huvudkontor och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

___________________

Stockholm i maj 2023

G-Loot Global Esports AB

Styrelsen


Om G-Loot

G-Loot grundades 2015 i Stockholm av spelentusiaster som försökte demokratisera och skapa en mer inkluderande esport-scen. Förutom G-Loots PC-app driver företaget också GLL som organiserar online- och offline-turneringar med partners som EA, Garena, Tencent, Lenovo and PUBG Corporation.

Webbplats
stryda.gg
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från G-Loot via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0008128896