REG

Coegin Pharma AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Sammanfattning av delårsrapport

"Coegin Pharma har ett starkt kvartal bakom sig med bl.a. start av den kliniska studien inom aktinisk keratos (COAKS) och val av systemisk läkemedelskandidat till behandling inom både cancer och kroniska njursjukdomar."

Tredje kvartalet 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -2 002 (-2 270) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,003 (-0,593) SEK.
 • Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,003 (-0,593) SEK.
 • Koncernens kassa uppgick till 29 927 (7 720) TSEK.

Januari - september 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -17 846 (-7 344) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,029 (-1,937) SEK.
 • Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,029 (-1,937) SEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021

 • 2021-07-05 Coegin Pharma har erhållit godkännande för COAK-studien från det danska läkemedelsverket men inväntar svar från den vetenskapliga etikkommittén innan studiestart.
 • 2021-08-19 Coegin Pharma AB publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2021.
 • 2021-09-09 Coegin Pharma har erhållit villkorat godkännande för COAK-studien från den etiska kommittén.
 • 2021-09-20 Coegin Pharma stärker sitt kommersiella fokus genom att tillsätta Kristian Lykke Fick som Chief Commercial Officer.
 • 2021-09-22 Coegin Pharma och Follicum föreslås fusioneras.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 2021-10-22 Coegin Pharma offentliggör fusionsdokument samt analys och rekommendation från Follicums styrelse.
 • 2021-10-25 Coegin Pharma har erhållit slutligt godkännande på COAK-studien.
 • 2021-10-26 Coegin Pharma offentliggör tillägg till fusionsdokumentet.
 • 2021-11-02 Coegin Pharma har rekryterat den första patienten till COAK-studien.
 • 2021-11-03 Coegin Pharma offentliggör tillägg till fusionsdokumentet.
 • 2021-11-08 Information från Follicums AB:s extra bolagsstämma.
 • 2021-11-16 Coegin Pharma utser ny CFO.

VD har ordet
Coegin Pharma har ett starkt kvartal bakom sig med bl.a. start av den kliniska studien inom aktinisk keratos (COAKS) och val av systemisk läkemedelskandidat för behandling inom både cancerområdet och kroniska njursjukdomar. Under kvartalet lämnade vi även ett fusionsbud till aktieägarna i Follicum vilket nyligen röstadesigenom på en extra bolagsstämma i Follicum. I Follicums läkemedelsprojekt ser vi en betydande potential och möjligheter till synergier med framför allt vårt projekt inom diabeteskomplikationer. Bolaget har genom fusionen stärkt sin pipeline och vi följer kommunicerade utvecklingsplaner.

Det är glädjande att COAK-studien med AVX001 gel inom aktinisk keratos på Bispebjerg Hospital nu är igång. Det har varit ett stort intresse för studien och vi har därför snabbt kunnat rekrytera alla patienterna på kort tid med hjälp av sociala medier, on-line registrering och digital patientselektering. Den decentraliserade och digitala tillgången ger fördelen att patienterna kan rekryteras och monitoreras mer effektivt än i traditionella studier. Det är också en stor fördel för patienterna som kan utföra det mesta av behandlingen hemifrån. Omkring en tredjedel av patienterna har startat behandlingen medan de resterande patienterna är inbokade för ett första besök på sjukhuset. Vi ser nu fram emot att kunna presentera de kliniska resultaten i slutet av Q1 2022. Samtidigt fortgår planeringen för att kunna starta klinisk utveckling med AVX001 inom basalcellscancer under 2022, avhängigt resultaten från COAK-studien.

Vi har också under perioden arbetat vidare med vårt cancerprojekt där vi har valt en lovande systemisk läkemedelskandidat, AVX420, för behandling av leukemi och potentiellt andra cancersjukdomar. Den prekliniska utvecklingen har som tidigare kommunicerats startat och vi har utvecklat en ny intravenös formulering och en förbättrad produktionsmetod av AVX420. Planen är att starta GLP toxikologiska studier i början av 2022 som ett led i att kunna inleda kliniska studier i människa.

Parallellt med ovan utvecklas AVX420 även för behandling av kroniska njursjukdomar där vi har dokumenterat effekt av substansen på njurfibros i djurmodell. Vi bedömer att det finns en stor potential inom kroniska njursjukdomar som bl.a. drabbar diabetespatienter.

Vi kunde nyligen konstatera att fusionen av Follicum blev godkänd av Follicums aktieägare vid en extra bolagstämma och fusionen förväntas slutligt vara genomförd under Q1 2022. Det är framförallt den unika teknologin och gedigna forskningen inom diabeteskomplikationer som har vårt intresse och fokus. Vi kommer även utvärdera projektet mot håravfall som kan bjuda på möjligheter.

Sammanfattningsvis har det varit ett spännande och framgångsrikt kvartal med en lyckad start av COAK-studien, den prekliniska utvecklingen av AVX420 inom cancer och kroniska njursjukdomar samt nya möjligheter inom diabeteskomplikationer genom fusionen med Follicum. Vi står inför en händelserik period med en stark pipeline med stor potential för behandling av sjukdomar där behovet för nya och bättre läkemedel är stort.

För fullständig delårsrapport, se Coegin Pharmas hemsida www.coeginpharma.com alternativt bifogad fil.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com. Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag, som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA2A, som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat "proof of concept", för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.


Om Coegin Pharma

Webbplats
coeginpharma.com
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Coegin Pharma via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn COEGIN ISIN-kod SE0020357754

IR-Kontakt

Tore Duvold VD [email protected] +45 61 90 50 66