Om Coegin Pharma

Coegin Pharma AB

Organisationsnummer 559078-0465
Bransch Sjukvård

Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag som genom sin hub & spoke affärs- och portföljmodell vidareutvecklar och värdeförädlar koncernens projektportfölj genom separata portföljbolag. Detta skapar förutsättningar att driva projekten med lägre kostnader, ökat fokus och ger en mer effektiv exitprocess. Gemensamt för projekten är bland annat att de ska ha en betydande kommersiell potential, ett klart definierat medicinskt behov och potential för en tidig exit. Strategin är att skapa värde genom att utveckla lovande läkemedelskandidater, typiskt fram till klinisk "proof of concept" och därefter åstadkomma exitavtal i form av exempelvis partnerskap, försäljning eller särnotering av dotterbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.

Besöksadress c/o Medicon Village
Postadress Lund

Webbplats

coeginpharma.com

Styrelse & Ledning

Ledning

Jens Eriksson vd
Lars Bukhave Rasmussen CFO
John Zibert CMO

Styrelse

Eva Sjökvist Saers Styrelseordförande
Jens Eriksson Styrelseledamot och vd
Erlend Skagseth Styrelseledamot
Thoas Fioretos Styrelseledamot

Bolagsordning

Bolagsordning för Coegin Pharma AB

Org. nr 559078-0465

Bolagsordning antagen på årsstämma 2024-05-23

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Coegin Pharma AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Lund kommun, Skåne län.

§3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling av läkemedel, diagnostiska metoder för behandling av cancer och inflammatoriska sjukdomar och kommersialisering härav samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även tillhandahålla konsult- och managementtjänster inom läkemedelsutveckling. Vidare ska bolaget kunna äga och förvalta fast och lös egendom samt all därtill förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter utan suppleanter.

§7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Nyheter.

§9 Anmälan till bolagsstämma

Rätt att delta i bolagsstämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§10 Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 10. Val av styrelse samt av revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari - 31 december.

§12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

bolagsordning.pdf

Om Coegin Pharma

Webbplats
coeginpharma.com
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Coegin Pharma via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn COEGIN ISIN-kod SE0020357754

IR-Kontakt

Jens Eriksson vd [email protected]