REG

Coegin Pharma AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021

Sammanfattning av delårsrapport

"Coegin Pharma följer kommunicerad plan, har under perioden kapitaliserats och ansökan har lämnats in till det danska läkemedelsverket avseende klinisk studie inom aktinisk keratos med läkemedelkandidaten AVX001"

Finansiell översikt under första kvartalet

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.

· Koncernens rörelseresultat uppgick till -10 113 (-1 824) TSEK.

· Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,02 (-0,49) SEK.

· Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,49) SEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

· 2021-01-18 Omnoteringsprocessen på Nordic SME slutfördes.

· 2021-01-26 Coegin Pharma AB inledde ett samarbete med Studies&Me för utveckling av innovativ medicinsk behandling för patienter med aktinisk keratos.

· 2021-01-27 Valberedning utsågs inför årsstämma 2021.

· 2021-02-26 Statusuppdatering gällande Coegin Pharma AB.

· 2021-02-26 Coegin Pharma genomför en riktad emission och en företrädesemission om totalt cirka 31,4 MSEK.

· 2021-02-26 Coegin Pharma publicerade bokslutskommuniké för 2020.

· 2021-03-08 upphandlade teckningsförbindelser och garanti till 100 procent i den kommande företrädesemissionen.

· 2021-03-09 Coegin Pharma offentliggjorde investeringsmemorandum med anledning av företrädesemissionen.

· 2021-03-11 Coegin Pharma meddelade att ansökan om klinisk studie inom aktinisk keratos med läkemedelskandidaten AVX001 har lämnats in till danska läkemedelsverket och etiska kommittén.

· 2021-03-25 Företrädesemissionen i Coegin Pharma blev fulltecknad och bolaget tillförs cirka 16,4 MSEK genom företrädesemissionen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· 2021-04-14 Coegin Pharma AB genomför en riktad emission till en garant i samband med den nyligen genomförda företrädesemissionen samt meddelade att företrädesemissionen nu är registrerad.

· 2021-04-19 Coegin Pharma AB publicerade kallelse till årsstämma.

· 2021-04-26 Framflyttad årsstämma i Coegin Pharma AB.

· 2021-05-06 Coegin Pharma offentliggjorde årsredovisning för 2020.

VD har ordet

Coegin Pharma följer kommunicerad utvecklingsplan och har nyligen genomfört en finansiering av bolaget. Vi har lämnat in en klinisk ansökan till det danska läkemedelsverket avseende klinisk fas I/II-studie inom aktinisk keratos. Vår förväntning är att kunna starta rekryteringen av patienter under augusti, kunna slutföra studien redan under 2021 och presentera resultaten i början av 2022.

Aktinisk keratos är en mycket vanlig sjukdom som riskerar att utvecklas till en allvarlig form av hudcancer där tillgänglig behandling av sjukdomen ofta är mindre effektiv, tidskrävande och otillräcklig. Under perioden har vi lagt mycket fokus på förberedelser inför den kombinerade fas I/II-studien inom aktinisk keratos med läkemedelskandidaten AVX001. Vi har etablerat ett starkt samarbete med Studies&Me och ansökan om den kliniska studien inom aktinisk keratos har lämnats in till det danska läkemedelsverket och etikkommittén.

Den kliniska studien inom aktinisk keratos är mycket innovativ och patientcentrerad. Digitaliseringen möjliggör att studien kan genomföras smartare, snabbare och med bättre användning av klinisk data. Studien är en så kallad decentraliserad klinisk prövning där studiedeltagarna använder sig av sin egen smartphone för att registrera datapunkter för studien. Detta hanteras via en specialdesignad app, som laddas ned till deltagarnas egna smartphones. Detta möjliggör enkel åtkomst till studien, samtidigt som det förenklar för patienterna med färre fysiska besök till sjukhuset.

Vi har redan nu startat förberedelserna av en ny klinisk fas IIa-studie inom hudcancer under 2022, närmare bestämt basalcellscancer. Basalcellscancer är den vanligaste formen av hudcancer och de medicinska behandlings-möjligheterna är i dagsläget begränsade. Denna studie kommer också vara digital och decentraliserad och vi förväntas avsluta studien nästkommande år.

Det intressanta med bolaget är den unika terapeutiska plattformen baserad på årtionden av framgångsrik forskning av det kliniskt välvaliderade målenzymet, cPLAα, som spelar en nyckelroll i många sjukdomar associerade med cancer, inflammation och fibros. Vi bygger värde genom en stark pipeline inom både hudcancer och systemisk behandling av cancer, där leukemi och bröstcancer är i fokus. Vi har sett mycket lovande prekliniska resultat inom både fibros och kronisk njursjukdom som vi planerar att driva vidare. Vidare arbetar vi med att utveckla lämplig formulering av den systemiska läkemedels-kandidaten och att optimera tillverknings-processen. Vi studerar effekten av vår läkemedelskandidat på ett flertal primärcancerceller från leukemipatienter för att bättre kunna stratifiera och välja ut de patientgrupper som bäst skulle kunna svara på behandlingen.

Vi har idag rätt expertis för vårt pågående projekt inom aktinisk keratos och kommande projekt inom basalcellscancer. Genom den planerade uppdelningen av Bolagets övriga projekt inom cancer och njursjukdomar i separata bolag ger vi oss bättre förutsättningar att knyta specifik kompetens till respektive projekt för att driva samtliga projekt framåt med bibehållet fokus.

Vi går en mycket spännande och händelserik period till mötes med vår kliniska studie inom aktinisk keratos, planeringen av fas IIa-studie inom basalcellscancer, utvecklingen av den systemiska läkemedelskandidaten för cancer och njursjukdomar och genom att förbereda spinouts till separata bolag.

För fullständig delårsrapport, se Coegin Pharmas hemsida www.coeginpharma.com alternativt bifogad fil.

För mer information, vänligen kontakta:

Tore Duvold, VD

E-post: [email protected]

Telefon: +45 61 90 50 66

Om Coegin Pharma AB

Coegin Pharma är ett bioteknikföretag, som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA2A, som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat "proof of concept", för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.


Om Coegin Pharma

Webbplats
coeginpharma.com
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Coegin Pharma via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn COEGIN ISIN-kod SE0020357754

IR-Kontakt

Tore Duvold VD [email protected] +45 61 90 50 66