REG

Coegin Pharma AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för perioden januari - december 2020


Sammanfattning av bokslutskommuniké för Coegin Pharma AB

Finansiell översikt för fjärde kvartalet, 1 oktober - 31 december 2020

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -1 567 (347) TSEK
 • Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,003 (0,07) TSEK
 • Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,003 (0,07) TSEK

Finansiell översikt för helåret, 1 januari - 31 december 2020

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -46 276 (-13 084) TSEK
 • Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,09 (-3,56) TSEK
 • Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,09 (-3,56) TSEK
 • Soliditeten uppgick till 87,3 (35,2) %
 • Likvida medel: 16 647 (1 768) TSEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2020

 • 2020-10-09 GoldBlue AB bytte namn till Coegin Pharma AB.
 • 2020-10-23 Avstämningsdag för utdelning av aktierna i GB Dividend AB fastställdes till den 5 november 2020.
 • 2020-11-11 Tilläggsköpeskilling till säljaren av Coegin Pharma AS betalades samt beslut om kvittningsemission fattades av styrelsen.
 • 2020-12-16 Utskiftning av samtliga Amrahp Nigeoc AB:s innehavda aktier genomfördes.
 • 2020-12-18 BioStock publicerade nulägesrapport om Coegin Pharma AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 2021-01-18 Omnoteringsprocessen på Nordic SME slutfördes.
 • 2021-01-26 Coegin Pharma AB inledde ett samarbete med Studies&Me för utveckling av innovativ medicinsk behandling för patienter med aktinisk keratos.
 • 2021-01-27 Valberedning utsågs inför årsstämma 2021.
 • 2021-02-26 Statusuppdatering gällande Coegin Pharma AB.
 • 2021-02-26 Coegin Pharma AB genomför en riktad emission och en företrädesemission om totalt cirka 31,4 MSEK.

VD Tore Dovolds kommentar:

"2020 var ett framgångsrikt år för Coegin Pharma där vi gjorde en kapitalanskaffning under maj månad, utarbetade en ambitiös strategi med fokus på cancer samt noterades på NGM Nordic SME genom ett omvänt förvärv. Vi har etablerat ett starkt samarbete med Studies&Me och Bispebjerg Hospital om en kombinerad klinisk fas I/II-studie inom aktinisk keratos med AVX001. Aktinisk keratos är en mycket vanlig sjukdom som riskerar att utvecklas till allvarlig hudcancer och där tillgänglig behandling av sjukdomen ofta är mindre effektiv, tidskrävande och obehaglig. Vi förväntar oss att slutföra studien redan under 2021 och presentera resultaten i början av 2022.


Vi är redo att utnyttja den terapeutiska potentialen i vår plattform till att utveckla läkemedel för flera indikationer där behovet av nya och bättre behandlingar är stort. Vi vill därför bygga värde genom en stark pipeline inom både hudcancer och systemisk cancer, där exempelvis leukemi och bröstcancer är intressanta indikationer. Dessutom har vi lovande prekliniska resultat inom fibros och kronisk njursjukdom med ett potentiellt stort värde.
Det intressanta med bolaget är den unika terapeutiska plattformen baserad på årtionden av framgångsrik forskning och kliniskt validerat målenzym, cPLA, som spelar en nyckelroll i många sjukdomar associerade med cancer, inflammation och fibros. Vi utgår från patienternas behov för att skapa en effektiv, säker och praktisk behandling. Vi fokuserar på de sjukdomar där det i dag saknas tillräckligt bra behandlingsalternativ och där våra produkter kan göra stor skillnad för patienterna.

Vi har nu avslutat vårt strategiarbete för de kommande åren efter noggranna analyser av Bolagets projektportfölj och potentiella utvecklingsplaner kontra kapitalbehov. Det är med stor glädje jag kan presentera bredden i vår pipeline och potentialen i bolaget. Min bedömning är, även om strategin är ambitiös, att det är en realistisk modell för utveckling av Bolagets projektportfölj och bedömer att planen ovan ger en trovärdig möjlighet att fullfölja projekten och samtidigt skapa goda förutsättningar för värdeutveckling för våra aktieägare.

Vi har idag byggt upp rätt expertis för vårt pågående projekt inom aktinisk keratos och kommande projekt inom basalcellscancer. Genom den planerade uppdelningen av Bolagets övriga projekt i separata dotterbolag ger vi oss bättre förutsättningar att knyta specifik kompetens till respektive projekt för att driva samtliga projekt framåt med bibehållen fokus. Även om det kommer att krävas hårt arbete ser jag att det finns goda möjligheter att genomföra planen. Den solida vetenskapliga grund som skapats under ledning av professor Berit Johansen och hennes samarbetspartners, kombinerat med ett begränsat kapitalbehov under den kommande tvåårsperioden, gör att jag ser med tillförsikt på Coegin Pharmas framtid."

För fullständig bokslutskommuniké, se Coegin Pharmas hemsida (www.coeginpharma.com) alternativt bifogad fil.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Om Coegin Pharma AB

Coegin Pharma är ett bioteknikföretag, som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA, som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat "proof of concept", för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.


Om Coegin Pharma

Webbplats
coeginpharma.com
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Coegin Pharma via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn COEGIN ISIN-kod SE0020357754

IR-Kontakt

Tore Duvold VD [email protected] +45 61 90 50 66