Tillväxtmöjligheter för Glycorex - VD uppdatering

Den 15 oktober tillträdde jag som VD för Glycorex Transplantation. Jag känner mig både stolt och ödmjuk att få leda bolaget i en fas med stora tillväxtmöjligheter, såväl med befintliga som nya spännande produkter. I Glycorex Transplantation ser jag ett bolag med unik kompetens inom biologiskt aktiva kolhydratsubstanser och extrakorporeal blodbehandling. Teknologin är väletablerad och i klinisk användning sedan 2001 för transplantation över blodgruppsgränserna med produkten Glycosorb® ABO, speciellt i Europa. Vidare finns det en stor potential för Glycosorb® ABO i länder som Indien, Mexiko och Turkiet. Varför det är betryggande att vi har partners på plats för dessa viktiga marknader. För USA-marknaden, ger de nya nationella målen att dubblera antalet njurtransplantationer det kommande decenniet för att reducera ökande kostnader för dialys, goda möjligheter för initiala studier med amerikanska centra för att kunna göra Glycosorb® ABO tillgänglig i USA.

Ett annat prioriterat område är lanseringen av vår nya produkt för universell blodplasma, vilken har levererats till fler än tio universitetssjukhus. Även amerikanska blodbanker har visat intresse och dialog förs med dessa.

Vidare kan jag med glädje konstatera att intresset är stort för våra produkter vilket avspeglas inte minst i de artiklar som nyligen publiceras avseende njur- och stamcellstransplantation. Att göra våra produkter tillgängliga även inom nya behandlingsområden är viktigt och utvecklingsarbetet med vår reumatoid artrit-produkt fortlöper enligt plan, där nästa milstolpe är färdigställandet av biokompabilitetsstudierna.

Slutligen, som en del i bolagets tillväxtstrategi, vill jag informera om att bolaget, som för närvarande är noterat på NGM Main Regulated, kommer att utvärdera förutsättningar att genomföra ett listbyte. 

Sammanfattningsvis ser jag med tillförsikt fram emot att leda tillväxten för Glycorex Transplantation, genom ökad marknadsnärvaro såväl på etablerade som nya marknader samt lansering av nya produkter.

Kontakt: 
Pontus Nobréus, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: [email protected], telefon: 046-286 52 30

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen ovans försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 12:15.

Kort om bolaget
Glycosorb® ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 4 500 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 4 500 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 600 000 dialysbehandlingar per år. 
Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien. Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Ett samarbete har även inletts med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM - Main Regulated.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530