REGMAR

Styrelse och VD avgår

Samtliga styrelseledamöter i Glycorex Transplantation AB lämnar sina uppdrag i förtid. Bolaget kommer inom kort kalla till en extra bolagsstämma som genomförs i början av november 2023. I samband med den extra stämman avgår alla ledamöter inklusive ordföranden och suppleant och ägarna ska välja ny styrelse.

Verkställande direktör Johan Lavén har sagt upp sig. Johan Lavén kommer att fortsätta arbeta under sin uppsägningstid om inte bolaget och verkställande direktör enas om något annat.

Skälen till styrelsens och verkställande direktörens avgång är oenighet med grundaren och huvudägaren Kurt Nilsson om hur verksamheten ska bedrivas.

Inom kort kommer ett pressmeddelande med kallelse till extra stämma.

För mer information vänligen kontakta:
Johan Lavén, verkställande direktör
Email: [email protected]
Tel: +46 (0)73 330 92 16

Nils Siegbahn, ordförande
Email: [email protected]
Tel: +46 (0)73 088 55 22

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen ovans försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2023 kl. 08:00.

Kort information om företaget

Glycorex Transplantation AB (publ) är ett globalt medicintekniskt företag med huvudkontor i Sverige. Företaget har utvecklat en unik teknologi för att selektera och avlägsna specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Bolaget har försäljning i över 25 länder där den största marknaden är Europa. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader. Produktutveckling och produktion sker i den egna anläggningen i Lund, Sverige.

Företagets egenutvecklade medicintekniska produkt, Glycosorb® ABO, har sedan 2001 använts världen över för att möjliggöra fler än 6 000 blodgruppsinkompatibla transplantationer genom att specifikt reducera anti-A/B antikroppar i organmottagarens plasma. Glycosorb® ABO används främst vid blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer, men används även vid blodgruppsinkompatibla lever-, hjärt-, lung- och stamcellstransplantationer. Fler än 60 vetenskapliga artiklar har publicerats i välrenommerade medicinska tidskrifter som visat utmärkta resultat, på både kort och lång sikt, vid blodgruppsinkompatibla transplantationer genomförda med Glycosorb® ABO.

Företaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universella (låg titer) blodprodukter samt samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism).

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM (Nordic Growth Market) Main Regulated Equity och handlas under symbolen GTAB B.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530