Publicerad studie från USA visar lovande resultat vid användningen av Glycosorb® ABO för framtagning av lågtiter blodgrupp 0 helblod

Den första pilotstudien där Glycosorb® ABO har använts för att minska anti-A/B antikroppstitrar i blodgrupp O helblod har publicerats. Studien genomfördes vid University of Rochester i USA. Användningen av Glycosorb® ABO minskade effektivt anti-A/B antikroppstitrarna till nära noll utan ökad hemolys. Glycosorb® ABO kan användas för framtagning av lågtiter blodgrupp 0 helblod och minska behovet av blodgrupps-specifikt blod. Detta kan påskynda behandlingen och minska risken för hemolys till följd av inkompatibla transfusioner.

Massiva blödningar är en av de främsta dödsorsakerna vid svåra trauman. Tidig intervention med blodprodukter hos patienter med traumatiska blödningar räddar liv och mycket pekar på att transfusion av helblod är mest lämpligt i dessa fall. När helblod ges till en mottagare vars ABO-blodgrupp är okänd, till exempel i det akuta omhändertagandet utanför sjukhus eller tidigt under patientens sjukhusvistelse, måste det vara blodgrupp O för att undvika omedelbar hemolys (förstörelse av röda blodkroppar), och plasman måste innehålla låga nivåer (titrar) av anti-A/B antikroppar. Blodprodukter som uppfyller dessa kriterier kallas lågtiter blodgrupp 0 helblod. Användningen av lågtiter blodgrupp 0 helblod ökar. Dock så är tillgängligheten begränsad vilket utgör ett hinder för rutinmässig användning. Produkter eller metoder för framtagning av lågtiter blodgrupp 0 helblod kan därmed vara av betydande kliniskt värde både i civila och militära sammanhang.

Glycosorb® ABO är en medicinteknisk produkt som utvecklats för att specifikt selektera och avlägsna anti-A och anti-B antikroppar i blodplasma. I den nyligen publicerade studien från University of Rochester i USA undersöktes Glycosorb® ABO som en metod för framtagning av lågtiter blodgrupp 0 helblod. Glycosorb® ABO minskade effektivt anti-A och anti-B antikroppstitrar i blodgrupp O helblod till nära noll utan ökad hemolys. Artikeln "Reduction of Anti-A and Anti-B Isoagglutininin Titers of Group O Whole Blood Units Employing an ABO Antibody Immune Adsorption Column" har publicerats i tidskriften "Transfusion and Apheresis Science".

Denna pilotstudie visar att Glycosorb® ABO kan användas för att avlägsna de flesta anti-A och anti-B antikropparna från blodgrupp O helblod för framtagning av lågtiter blodgrupp 0 helblod. Detta skulle kunna ge fördelar genom att minska riskerna i samband med blodgruppsinkompatibilitet, öka mängden blodgrupp O helblod som säkert kan ges till patienter som inte har blodgrupp O samt även utöka givarpoolen. Ytterligare studier krävs för att validera användandet innan det kan implementeras kliniskt på marknader där produkten är godkänd.

Glycosorb® ABO-kolonnen som användes i denna studie är en mindre produktvariant av den Glycosorb® ABO-kolonn som används för att möjliggöra blodgruppsinkompatibla transplantationer. Den mindre varianten har tidigare också kallats UBP-produkten eller Glycosorb UBP. Produkten är godkänd för specifik reduktion av anti-A/B antikroppar i blodplasma och kan användas för framtagning av universell blodplasma (lågtiterplasma). Produkten har även utvärderats på trombocytkoncentrat och resultaten visade en signifikant minskning av anti-A/B antikroppar med en kortare processtid jämfört med nuvarande metod samt att trombocyternas kvalitet och antal inte påverkades nämnvärt.

2023-03-09

För mer information vänligen kontakta

Johan Lavén, VD Glycorex Transplantation AB
Email: [email protected]
Tel: + 46 (0)73 330 92 16

Kort information om företaget

Glycorex Transplantation AB (publ) är ett globalt medicintekniskt företag med huvudkontor i Sverige. Företaget har utvecklat en unik teknologi för att selektera och avlägsna specifika antikroppar i blodet.

Glycosorb® ABO är en av företagets egenutvecklade medicintekniska produkter som används för att möjliggöra blodgruppsinkompatibla transplantationer. Glycosorb® ABO används främst vid blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer, men används även vid blodgruppsinkompatibla lever-, hjärt-, lung- och stamcellstransplantationer. Mer än 60 vetenskapliga artiklar har publicerats i välrenommerade medicinska tidskrifter som visat utmärkta resultat, på både kort och lång sikt, vid blodgruppsinkompatibla transplantationer genomförda med Glycosorb® ABO. Varje njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år. Glycosorb® ABO har använts på fem kontinenter vid mer än 6 000 transplantationer. Förutom i Europa används Glycosorb® ABO bland annat i Australien, Indien, Israel, Kanada, Mexiko, Singapore, Sydafrika och Thailand.

Företaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universella (låg titer) blodprodukter och samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism).

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM Main Regulated Equity (Nordic Growth Market) och handlas under symbolen GTAB B.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530