Nya kunder i Frankrike, England, Tyskland och Indien

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att fyra nya centra i Frankrike, ett nytt centra i England, två nya centra i Tyskland och tio nya centra i Indien tillkommit som kunder under året och använt bolagets huvudprodukt Glycosorb®-ABO vid blodgruppsinkompatibla njur-/lever-/stamcellstransplantationer. Därmed har totalt 142 transplantationscentra använt produkten. Dessutom har företaget noterat ett förnyat intresse för produkten i Spanien och i Italien där marknaden för Glycosorb®-ABO i stort sett varit obefintlig sedan finanskrisen.

Frankrike, Spanien och Italien har ökat antalet njurtransplantationer från närstående, levande givare (LD njurtransplantationer) under senare år och är nu uppe i ett antal som motsvarar den volym som gjordes i Tyskland 2004, då Glycosorb®-ABO började användas där.

Tyskland utvecklades därefter till bolagets enskilt största marknad, en marknad där ABO-inkompatibla njurtransplantationer nu utgör över 20 % av samtliga LD njurtransplantationer. Under 2014 genomfördes drygt 140 ABO-inkompatibla LD njurtransplantationer i Tyskland, vilket utgör majoriteten av den totala ökningen av LD njurtransplantationer.

I Frankrike, Spanien och Italien utgör nu andelen LD njurtransplantationer cirka 15 % av det totala antalet njurtransplantationer i respektive land. Detta innebär att man har god potential att fortsatt öka antalet LD njurtransplantationer, vilket också gynnar en ökad användning av Glycosorb®-ABO.

Globalt sett ligger LD njurtransplantationer på drygt 40 % av det totala antalet njurtransplantationer, i Europa ligger motsvarande siffra på ca 24 %.

I Indien fortsätter antalet användare av Glycosorb®-ABO att öka och är nu uppe i totalt 26 centra, varav fyra centra använder produkten vid blodgruppsinkompatibel levertransplantation.

Andelen LD njurtransplantationer är högre i Indien än i Europa och tillgänglig statistik pekar på att det genomförs fem gånger fler LD njurtransplantationer i Indien än i Tyskland.

Glycosorb®-ABO har vidareutvecklats under senare år liksom behandlingarna som blivit mer kostnadseffektiva vilket ökar fördelen med produkten jämfört med alternativa metoder.

Bolaget har även introducerat metodik för att simulera och bättre anpassa Glycosorb®-behandlingen för den specifika patienten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: [email protected],
telefon: 046-286 52 30   

Om Glycorex Transplantation

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 2000 njurtransplantationer och med utmärkta korttids- och långtidsresultat som presenterats i över 40 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i sjukvårdskostnader. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Malaysia, Singapore, Kanada och Australien.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

För ytterligare information, vänligen besök: www.ngm.se.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530