REGMAR

Ny VD utsedd

Styrelsen har vid styrelsemöte igår som ny VD utsett Johan Nilsson.

Johan Nilsson, tidigare VD och nuvarande försäljningschef, är beredd att under en övergångstid vara interims-VD och leda verksamheten i bolaget. Givet den uppkomna situationen att nuvarande VD sagt upp sig och att alla ledamöter lämnar sina uppdrag i förtid vid den extra bolagsstämman den 16 november 2023, ser styrelsen flera fördelar med att interims VD:n involveras i ledningen av bolaget så snart som möjligt tills en mer långsiktig lösning finns på plats.

Styrelsen har också beslutat om en översyn av företagets kostnader. Med en svag konjunktur och orolig omvärld är det viktigt med en anpassning av kostnadsmassan i verksamheten. Med Johan Nilsson som ny VD leds och genomförs detta arbete av samma person.

För mer information vänligen kontakta:

Nils Siegbahn, ordförande
Email: [email protected]
Tel: +46 (0)73 088 55 22

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen ovans försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2023 kl. 08:00.

Kort information om företaget

Glycorex Transplantation AB (publ) är ett globalt medicintekniskt företag med huvudkontor i Sverige. Företaget har utvecklat en unik teknologi för att selektera och avlägsna specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Bolaget har försäljning i över 25 länder där den största marknaden är Europa. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader. Produktutveckling och produktion sker i den egna anläggningen i Lund, Sverige.

Företagets egenutvecklade medicintekniska produkt, Glycosorb® ABO, har sedan 2001 använts världen över för att möjliggöra fler än 6 000 blodgruppsinkompatibla transplantationer genom att specifikt reducera anti-A/B antikroppar i organmottagarens plasma. Glycosorb® ABO används främst vid blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer, men används även vid blodgruppsinkompatibla lever-, hjärt-, lung- och stamcellstransplantationer. Fler än 60 vetenskapliga artiklar har publicerats i välrenommerade medicinska tidskrifter som visat utmärkta resultat, på både kort och lång sikt, vid blodgruppsinkompatibla transplantationer genomförda med Glycosorb® ABO.

Företaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universella (låg titer) blodprodukter samt samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism).

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM (Nordic Growth Market) Main Regulated Equity och handlas under symbolen GTAB B.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530