Ny kund i Spanien

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att ett nytt centra har tillkommit som kund i Spanien. Centrat är ett av de största i Spanien avseende njurtransplantationer från närstående, levande givare (LD). Man planerar att initialt genomföra två blodgruppsinkompatibla LD njurtransplantationer med Bolagets huvudprodukt Glycosorb®-ABO. Som tidigare meddelats har Glycorex noterat ett förnyat intresse för produkten i bland annat Spanien där marknaden för Glycosorb®-ABO i stort sett varit obefintlig sedan finanskrisen.

Spanien har ökat antalet njurtransplantationer från LD njurtransplantationer under senare år och är nu uppe i ett antal som motsvarar den volym som gjordes i Tyskland 2004, då Glycosorb®-ABO började användas där. Andelen LD njurtransplantationer globalt sett ligger på drygt 40 %, i Europa på ca 24 % och i Spanien ligger motsvarande siffra på cirka 15 % av det totala antalet njurtransplantationer, vilket innebär att man har god potential att fortsatt öka antalet LD njurtransplantationer. Ersättningsnivåerna för blodgruppsinkompatibla LD njurtransplantationer har förbättrats i vissa regioner jämfört med tidigare, vilket gynnar genomförandet av fler blodgruppsinkompatibla LD njurtransplantationer och därmed även en ökad användning av Glycosorb®-ABO.

Som tidigare kommunicerats har Bolaget en representant i Spanien vars primära uppgift är att intensifiera marknadsföringsarbetet av Glycosorb®-ABO och bygga starka relationer med läkare och andra administrativt viktiga intressenter.

Denna information Glycorex offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 16:35 den 17 november 2015.

17 november 2015

Kontakt:
Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: [email protected], telefon: 046-286 52 30

Om Glycorex Transplantation
Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som an- vänds kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njur- transplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 2000 njurtransplantationer och med utmärkta korttids- och långtidsresultat som presenterats i över 40 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i sjukvårdskostnader. Föru- tom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Malaysia, Singapore, Kanada och Australien.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

För ytterligare information, vänligen besök: www.ngm.se.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530