Kliniska resultat av Glycosorb®-UBP presenterade på kongress i USA (GTAB B)

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att kliniska resultat av bolagets produkt för framtagning av universell blodplasma är presenterade på The 40th American Society for Apheresis (ASFA) i Portland, USA. Testerna utfördes av Röda korset i Österrike, St. Anna Kinderspital UKKJ och Octapharma i Österrike.

Resultaten visar att Glycosorb®-UBP framgångsrikt sänker nivån av blodgruppsantikroppar till icke detekterbara nivåer. Resultaten påvisar också att viktiga blodkomponenter som totalt protein, fibrinogen, koagulationsfaktorer, protein C, protein S, antithrombin och D-Dimer inte påverkades signifikant.

Glycosorb®-UBP har utvecklats av bolaget för att specifikt reducera de antikroppar i blodplasma som är specifika för blodgrupp A och B för att på så sätt kunna få fram en universell blodplasma. Blodgrupp AB plasma används idag som universell plasma vilken är kompatibel för alla blodgrupper, eftersom den inte innehåller antikroppar riktade mot blodgrupp A eller B. Blodgrupp A och B finns på röda blodceller och på de flesta vävnadsytor. I enbart EU används idag cirka 4 miljoner enheter plasma per år.

Endast cirka 4 % av tillgänglig blodplasma är typ AB, därmed är utbudet av universell plasma begränsat. Blodgrupp AB plasma är inte ideal då den innehåller lösliga blodgrupp A och/eller B substanser som har visat sig kunna ge olika immunologiska reaktioner hos mottagaren.

Det finns därför ett behov av större volymer universell plasma och även av en universell plasma utan dessa sidoeffekter.

Dr. Weidner, som presenterade resultaten i Portland, ser även en användningspotential för Glycosorb®-UBP inom blodgruppsinkompatbla benmärgstransplantationer.

Kontakt: 
Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: [email protected], telefon: 046-286 52 30 

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen ovans försorg, för offentliggörande den 21 maj 2019 kl. 13:20

Kort om bolaget 
Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller.

Produkten har hittills använts vid fler än 4 000 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter.

Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 4 000 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara cirka 600 000 dialysbehandlingar per år.

Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Thailand, Kanada, Mexiko och Australien. Bolaget utvecklar även medicintekniska produkter inom universellt blod och produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget håller även på att utveckla produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Ett samarbete har även inletts med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530