Informerar om marknadspotential på Stora Aktiedagen Stockholm

Vid dagens presentation av Glycorex Transplantation på Stora Aktiedagen Stockholm, kommer bolaget bland annat informera om marknadspotentialen för bolagets huvudprodukt, Glycosorb® ABO inom njurtransplantationer.

Glycosorb® ABO har framgångsrikt använts vid fler än 4,500 transplantationer i 28 länder. Den största regionen är Europa, som står för mer än 80% av försäljningen med Tyskland som den viktigaste och största marknaden. Trots att Glycosorb® ABO är väletablerat i många länder i Europa, finns det fortfarande tillväxtmöjligheter i regionen. Den totala marknadspotentialen i Europa uppskattas till SEK 80-120 miljoner inom njurtransplantationer från levande givare.

För tre av de fyra länder med största antalet njurtransplantationer från levande givare, Indien, Mexiko och Turkiet, har företaget distributionskanaler. Dessa länder utgör viktiga tillväxtmarknader med total marknadspotential på SEK 125-185 miljoner.

Som tidigare kommunicerats, är den amerikanska marknaden åter intressant med tanke på myndigheternas initiativ att öka antalet njurtransplantationer för att minska ökande kostnaderna för dialys. Potentialen i USA för njurtransplantationer från levande givare uppskattas till SEK 120-180 miljoner.

Totalt sett värderar företaget den globala marknadspotentialen inom njurtransplantationer från levande givare till SEK 420-630 miljoner.

Vidare meddelar bolaget att stamcellstransplantationer är ett snabbt växande område och den nyligen publicerade studien från Österrike innebär goda möjligheter inom detta område. För allogena stamcellstransplantationer uppskattas den globala marknadspotentialen till SEK 230 miljoner.

 "Det är mycket lovande att med en befintlig produkt, som använts framgångsrikt kliniskt i 19 år, ha möjlighet till fortsatt tillväxt på såväl befintliga som ny geografiska marknader" säger Pontus Nobréus, VD på Glycorex Transplantation. "Vi har visat hur introduktion av Glycosorb® ABO drastiskt har ökat blodgruppsinkompatibla transplantationer i länder som Tyskland. Jag är övertygad att detta koncept kommer att fungera på andra marknader och därmed öka antalet transplantationer, förbättra livskvalitet för patienter och samtidigt skapa stora samhällsekonomiska värden." avslutar Pontus Nobréus.

Kontakt

Pontus Nobréus, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: [email protected], telefon: 046-286 52 30

Kort om bolaget

Glycosorb® ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 4 500 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 4 500 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 600 000 dialysbehandlingar per år. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien.Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Ett samarbete har även inletts med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

 

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM - Main Regulated.

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen ovans försorg, för offentliggörande den 2 december 2020 kl. 08.00.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530