Goda resultat inom projektet Reumatoid artrit (RA)

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att bolaget genomfört simuleringar av patientbehandlingar på blodprover från patienter med diagnosen reumatoid artrit och med goda resultat.

Syftet är att efterlikna en extrakorporal blodbehandling av RA-patienter med de produkter som bolaget utvecklat och producerat.

Samarbetet med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism) går enligt plan. I juni kunde Bolaget rapportera att erhållna resultat från de produkter Bolaget har utvecklat, selektivt och kvantitativt reducerar de RA-associerade autoantikropparna i blodprover från olika RA-patienter (in vitro).

Bolaget har producerat fullskaliga immunoadsorptions-kolonner som nu använts för simuleringar av patientbehandlingar. Blodprover från ett stort antal RA-patienter har använts. Resultaten är goda och visar på en effektiv reduktion av de RA-associerade antikropparna, även på blodprover tagna från patienter med de högsta nivåerna av dessa antikroppar.

Detta är lovande resultat och ytterligare bekräftade tester kommer att genomföras under hösten. Därefter planeras en biokompatibilitetsstudie och slutligen en klinisk studie.

Reumatoid artrit är en relativt vanlig kroniskt förlöpande ledsjukdom som förekommer i hela världen och drabbar upp till 1 % av befolkningen. Insjuknandet som kan se olika ut hos olika individer är mest frekvent mellan 45 till 65 års ålder. Gemensamt är att leder och strukturerna runt omkring angrips och bryts ner, ledinflammationen leder till smärta, svullnad och minskad rörlighet som följd. Utan behandling förstörs lederna.

Den nuvarande medicinska behandlingen syftar till att dämpa smärtan och fördröja sjukdomens förlopp. Detta fungerar väl för de flesta patienter, men 1 - 10 % tolererar inte eller svarar sämre på de medicinska behandlingarna. Dessa patienter hamnar då i en terapeutisk återvändsgränd med sämre prognos.

Flertalet RA-patienter bildar RA-associerade antikroppar, autoantikroppar. Syftet med det aktuella RA-projektet är att applicera bolagets unika teknologi för reduktion av RA-associerade autoantikroppar för att möjliggöra en effektivare behandling av sjukdomen.

Marknadspotentialen för en effektiv behandling inom detta område bedöms vara minst ca 10 gånger större än för bolagets befintliga produkt, Glycosorb®-ABO.

Glycorex Transplantation AB har som ambition att utveckla och lansera nya produkter som kompletterar bolagets befintliga produkt, Glycosorb®-ABO. Bolagets primära fokus är en produkt för framtagning av universell blodplasma, men även produkter inom området autoimmuna sjukdomar. Den gemensamma nämnaren är bolagets unika teknologi som visats möjliggöra en effektiv och patientsäker behandling där de ämnen/antikroppar man önskar reducera i blodet selektivt och kvantitativt reduceras, utan att signifikant påverka andra blodkomponenter. Tekniken kan ses som en form av nanokirurgi på molekylnivå.

Kontakt:
Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: [email protected], telefon: 046-286 52 30

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen ovans försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2019 kl. 08:40

Kort om bolaget 
Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller.

Produkten har hittills använts vid fler än 4 500 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter.

Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 4 500 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 600 000 dialysbehandlingar per år.

Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien. Bolaget utvecklar även medicintekniska produkter för framtagning av universell blodplasma och produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, exempelvis Myasthenia gravis, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget håller även på att utveckla produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Ett samarbete har även inletts med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530