Glycorex Transplantation AB (GTAB B): RA-produktens biokompatibilitetsstudier är slutförda med godkända resultat

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterad på NGM - Main Regulated, meddelar att biokompatibilitetsstudierna av RA-produkten är genomförda, samtliga med godkända och goda resultat.

Som bolaget tidigare meddelat påbörjades biokompatibilitetsstudierna inom projektet i juni 2020. Syftet med att utföra biokompatibilitetsstudier är att bestämma lämpligheten hos en medicinteknisk produkt innan klinisk användning, detta för att säkerställa att produkten inte ger några potentiellt skadliga fysiologiska effekter. 

"Vi är mycket nöjda med utfallet av studierna, samtliga med godkända och goda resultat, inom den kommunicerade tidsplanen. Vi ser nu fram emot att ta nästa steg i projektet, vilket innebär planering av och därefter genomförande av en klinisk studie på rheumatoid artrit (RA) patienter", säger Pontus Nobréus, VD på Glycorex Transplantation AB.

RA-produkten är liksom bolagets befintliga produkt, Glycosorb ABO®, en immunoadsorptionskolonn som är avsedd att reducera de RA-associerade antikropparna i patienten. 
 
Enbart inom EU finns det 5 miljoner patienter med RA. Nuvarande medicinska behandlingar syftar till att dämpa smärtan och fördröja sjukdomens förlopp. Det fungerar väl för de flesta patienter, men 1 - 10 % tolererar inte eller svarar sämre på de medicinska behandlingarna och hamnar då i en terapeutisk återvändsgränd med sämre prognos. Dessa 50 000 - 500 000 patienter utgör således en potentiell marknad för RA-produkten. Glycorex Transplantation värderar marknadspotentialen till minst 5 miljarder kronor.

Kontakt: 
Pontus Nobréus, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: [email protected], telefon: 046-286 52 30

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen ovans försorg, för offentliggörande den 4 november 2020 kl. 19:15.

Kort om bolaget
Glycosorb® ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 4 500 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 4 500 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb® ABO-behandlingar, kan uppskattas spara över 600 000 dialysbehandlingar per år. 
Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien. Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Ett samarbete har även inletts med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM - Main Regulated.

Bifogade filer

Glycorex_Pressrelease.pdf

Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530