Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Bolaget genomför en riktad nyemission

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) genomför en riktad nyemission.

Emissionens syfte är att skapa ökade förutsättningar för Glycorex att:

  • Genomföra ökade marknadssatsningar för den befintliga produktlinjen Glycosorb®-ABO. 
  • Slutföra registrering och lansera den produkt man utvecklat för framtagning av universell blodplasma.
  • Driva och påskynda pågående utvecklingsprojekt.

Villkor för den riktade emissionen:

  • Bolaget emitterar som mest 4 miljoner B-aktier. 
  • Teckningskursen är fastställd till 10,00 SEK per aktie.
  • Vid fullteckning tillförs bolaget ca 40 miljoner kr.
  • Rätt att teckna aktier har några på förhand vidtalade institutionella och kvalificerade investerare: Coeli Absolute European Equity, Alcur fonder och Invium Partners.
  • Teckning och betalning ska ske senast den 27 januari.
  • Emissionen baseras på aktieägarnas bemyndigande till styrelsen, som lämnades vid årsstämman den 22 maj 2019.

Motiv för emissionen

En fulltecknad emission tillför Glycorex 40 miljoner SEK före emissionskostnader, vilket innebär att detta blir den största kapitalanskaffningen i bolagets historia. Dessutom får bolaget i ägarlistan in kvalificerade fonder och investerare med ett starkt nätverk, som på flera sätt kan gynna bolaget och dess verksamhet.

För drygt ett år sedan genomförde bolaget en företrädesemission där alla aktieägarna fick möjlighet att teckna aktier. Emissionen tillförde bolaget 8,3 miljoner kr. Den nu aktuella riktade emissionen kan genomföras under en kort tidsrymd, till låg kostnad och ger bolaget ytterligare några större institutionella och kvalificerade ägare. Därtill tillförs bolaget resurser för att påskynda och vidareutveckla verksamheten. Emissionskursen är fastställd till ett bedömt marknadsvärde utifrån aktiernas börskurs.  

Kontakt:

Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: [email protected], telefon: 046-286 52 30

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen ovans försorg, för offentliggörande den 15 januari 2020 kl. 14:05

Kort om bolaget 

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller.

Produkten har hittills använts vid fler än 4 500 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter.

Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 4 500 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 600 000 dialysbehandlingar per år.

Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien. Bolaget utvecklar även medicintekniska produkter för framtagning av universell blodplasma och produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, primärt Reumatoid artrit och Myasthenia gravis, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget håller även på att utveckla produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Ett samarbete har även inletts med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530