Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Bolaget etablerar samarbete inom reumatoid artrit

Glycorex Transplantation AB (publ) som är noterat på NGM Equity, meddelar att man inleder ett samarbete med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism).

Glycorex har som ambition att utveckla och lansera nya produkter som kompletterar Bolagets befintliga produkt, Glycosorb®-ABO. Bolagets primära fokus är en produkt för framtagning av universell blodplasma, men även produkter inom området autoimmuna sjukdomar.

Inom det autoimmuna området har Bolaget utvecklat en produkt för behandling av Myasthenia gravis. Denna nya produkt har visats specifikt reducera antikroppar, så kallade autoantikroppar, i blodplasma från Myasthenia gravis patienter utan att signifikant påverka andra antikroppar eller blodkomponenter (se även Bolagets hemsida www.glycorex.se).

Den gemensamma nämnaren är Bolagets unika teknologi som visats möjliggöra en effektiv, patientsäker och specifik reduktion av de ämnen man önskar reducera i blodet utan att signifikant påverka andra blodkomponenter. Tekniken kan ses som en form av nanokirurgi på molekylnivå.

Reumatoid artrit (RA) även kallad ledgångsreumatism, är en relativt vanlig kroniskt förlöpande ledsjukdom som förekommer i hela världen och drabbar upp till 1 % av befolkningen. Insjuknandet som kan se olika ut hos olika individer är mest frekvent mellan 45 till 65 års ålder. Gemensamt är att leder och strukturerna runt omkring angrips och bryts ner, ledinflammationen leder till smärta, svullnad och minskad rörlighet som följd. Utan behandling förstörs lederna. Behandlingssyftena är att dämpa smärtan och fördröja sjukdomens förlopp.

Flertalet RA-patienter bildar RA-associerade antikroppar, autoantikroppar. Bolaget inleder samarbetet med syftet att applicera bolagets unika teknologi för specifik reduktion av dessa autoantikroppar för att möjliggöra en effektivare behandling än vad som är möjligt med de idag befintliga behandlingarna. Marknaden för en effektiv behandling inom detta område bedöms vara större än marknaden för Bolagets befintliga produkt, Glycosorb®-ABO.

Kontakt: 
Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: [email protected], telefon: 046-286 52 30 

Denna information är sådan som Glycorex är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 13:36 den 19 november 2018.

Kort om bolaget
Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. 

Produkten har hittills använts vid fler än 3 500 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter.

Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 3 500 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara fler än 500 000 dialysbehandlingar per år.

Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Thailand, Kanada, Mexiko och Australien. Bolaget utvecklar även medicintekniska produkter inom universellt blod och produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget håller även på att utveckla produkter för samtidig reduktion av antikroppar mot HLA och anti-A/B antikroppar.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530