Genombrott inom hjärttransplantation

Glycorex Transplantation AB (publ) som är noterat på NGM Equity, meddelar att Great Ormond Street Hospital (GOSH) i London nu genomfört fem stycken pediatriska hjärttransplantationer med hjälp av Glycosorb®-ABO, samtliga framgångsrika.

Perfusionistteamet tillsammans med transplantationsteamet på GOSH i London har hittat ett sätt att öka donatorpoolen: att genomföra blodgruppsinkompatibla hjärttransplantationer med Glycosorb®-ABO inkorporerad i hjärt-lungmaskinsystemet. 

Ett flertal unga patienter på GOSH ses inom sina första månader med ett tillstånd som kallas kardiomyopati, en form av hjärtsvikt där hjärtmuskeln förstoras och blir dysfunktionell, vilket betyder att den inte kan pumpa ut blod så bra. Barnen blir väldigt bleka, saknar energi och får försämrad tillväxt. Medan de är på väntelistan för en hjärttransplantation får ett antal av dem en mekanisk hjärtpump, som tar över hjärtats funktion till dess de får ett nytt hjärta. Vanligtvis tenderar barnen att förbli på dessa mekaniska pumpar i flera månader till över ett år, på grund av det låga antalet tillgängliga organ.

Traditionellt är vården av dessa svårt sjuka patienter förknippade med höga risker och intensivvårdskostnader, men tack vare Glycosorb®-ABO kan man nu på ett enklare, säkrare och billigare sätt transplantera dessa patienter oavsett blodgrupp. 

I januari 2016 utfördes den första simultana behandlingen med hjärt-lungmaskin och Glycosorb®-ABO på GOSH för att möjliggöra en akut blodgruppsinkompatibel hjärttransplantation. Hittills har fem barn mellan sju månader och fyra och ett halvt år transplanterats med utmärkta resultat.

Med den nya tekniken får man tid att ta bort blodgruppsantikropparna innan det donerade hjärtat börjar slå. Barnen tål behandlingen väldigt väl, då behandlingen adderas in i det befintliga systemet och inga andra behandlingar behövs. På grund av den korta tid man har vid en hjärttransplantation, har teamet på GOSH alltid en Glycosorb®-ABO AB kolonn tillhanda på sjukhuset.

Behandlingen med Glycosorb®-ABO har reducerat barnens blodgruppsantikroppar till väldigt låga nivåer. Nivåerna har också har förblivit låga efter transplantationen.

Den totala tid som spenderas på sjukhus har reducerats signifikant och inget av barnen har haft tecken på avstötning.

Den nya metodiken frigör resurser och fler patienter kan behandlas vilket också är nyckelfaktorer för vidare expansion inom detta segment samt öka potentialen för produkten även inom akuta lungtransplantationer. 

Kontakt:
Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: [email protected], telefon: 046-286 52 30

Denna information Glycorex offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:30 den 27 april 2017.

Om Glycorex Transplantation
Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 3000 njurtransplantationer och med utmärkta korttids- och långtidsresultat som presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i sjukvårdskostnader. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Kanada och Australien. Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market. 


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530