REGMAR

Delårsrapport januari - september 2023

Juli - september 2023

 • Nettoomsättning: 6,2 miljoner kronor (8,8)
 • Rörelseresultat: -5,4 miljoner kronor (-0,8)
 • Periodens resultat: -5,5 miljoner kronor (-0,8)
 • Resultat per aktie: -0,07 kronor (-0,01)

Jan - september 2023

 • Nettoomsättning: 22,3 miljoner kronor (26,8)
 • Rörelseresultat: -13,6 miljoner kronor (-6,5)
 • Periodens resultat: -13,7 miljoner kronor (-6,6)
 • Resultat per aktie: -0,19 kronor (-0,09)

Sammanfattning av kvartalet

 • Antalet sålda enheter minskade med 13 % och omsättningen med 30 % pga. av en svagare försäljning till några av våra större europeiska marknader, däribland Tyskland, Sverige och Spanien.
 • Bäst försäljningsutveckling (i antal sålda enheter) hade vi till Indien som ökade med 120 % jämfört med samma period 2022.
 • Utbildning och uppstart av Glycosorb® ABO på tio nya transplantationscentra i fyra länder, däribland två levertransplantationscentra.
 • Den första blodgruppsinkompatibla njurtransplantationen med Glycosorb® ABO i Litauen.
 • Bolaget deltog på European Society of Transplantation i Aten i september.
 • Rekryteringen av en Business Development Manager för affärsområdet Transfusion genomfördes.

VD-kommentar

"Som nyutnämnd tillförordnad VD vill jag börja med att ta upp de ekonomiska utmaningarna som belystes i pressmeddelandet den 30 oktober. Våra kostnader under året har ökat, samtidigt som försäljningen, primärt till vår största enskilda marknad Tyskland, har minskat.

Även om tredje kvartalet har präglats av en synnerligen hög aktivitetsnivå med kundinteraktioner, deltagande på internationella kongresser samt utbildning och uppstart av Glycosorb® ABO på tio nya transplantationscentra (totalt 25 centra och två nya länder under året), så påverkades tredje kvartalet starkt av den kraftigt minskade orderingången framför allt från Tyskland, men också från Spanien och Sverige. Positivt är att försäljningen i Nederländerna ligger på en historiskt stabil nivå och att transplantationscentra på den viktiga framtidsmarknaden Mexiko har tillkommit efter kvartalets utgång.

Vid utgången av september hade våra likvida medel under året minskat med över 16 miljoner SEK, vilket givetvis föranleder en utvärdering av vår kostnadsstruktur. Detta arbete ska drivas med en klar intention att inte kompromissa på vare sig strategisk tillväxt, kvalitet eller utveckling.

En signifikant och generell justering av priserna för våra produkter, vore en naturlig åtgärd på detta. Det är dock viktigt att ha i åtanke att de vårdenheter som hanterar aferesprodukter, däribland vår produkt, inte sällan får otillräcklig eller ogynnsam kompensation för de extrakorporeala blodbehandlingarna. Detta är en utmaning för oss på flera av våra viktigaste marknader. Prisjusteringar kommer bli nödvändiga, men blir på så sätt en delikat fråga och kräver välplanerade överväganden i den komplexa och konkurrensutsatta miljö vi navigerar i.

Vi är fast beslutna att anpassa oss till rådande situation och positionera oss för långsiktig framgång.

VD och den nya styrelsen är överens om att bolaget nu stärker fokus på lanseringen av vår produkt inom transfusionsområdet.

Ett viktigt steg på vägen har varit att i oktober tillsätta en för bolaget helt ny tjänst, Business Development Manager, Transfusion. Det är första gången som bolaget har en dedikerad funktion för att driva och kommersialisera detta minst sagt spännande område. Produkten har många intressanta applikationsområden. Förutom plasma, helblod och trombocyter, kan produkten även vara intressant både för behandling av stamceller och sällsynta blodgrupper. Utöver detta kommer vi också att utvärdera möjliga samarbeten.

Utmärkta resultat har presenterats vid kongresser i Europa och USA under åren, senast nu i oktober på transfusionskongressen, AABB, en studie genomförd av NHS i Storbritannien, som visade att anti-A/B antikroppstitrar i trombocytkoncentrat effektivt kan reduceras med Glycosorb® ABO, så även höga nivåer, utan att påverka andra komponenter.

Jag är glad över att få arbeta med alla här på Glycorex Transplantation och ser fram emot att gemensamt möta våra kortsiktiga utmaningar, förverkliga våra långsiktiga mål och skapa mervärde för vården och för våra aktieägare.

Tack för ditt förtroende för Glycorex Transplantation!"
 

- Johan Nilsson, tf VD"

För mer information vänligen kontakta:
Johan Nilsson, tf VD
Email: [email protected], Telefon: +46 46 286 5230

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2023 kl. 08:00 CET.

Kort om bolaget 
Glycorex Transplantation AB (publ) är ett globalt medicintekniskt företag med huvudkontor i Sverige. Företaget har utvecklat en unik medicinteknisk teknologi (antigen-specifik immunoadsorption) för att specifikt reducera blodgrupps- och autoantikroppar i blodet. 

Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion samt autoimmuna sjukdomar. Bolaget har försäljning i över 25 länder där den största marknaden är Europa. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader. Produktutveckling och produktion sker i den egna anläggningen i Lund, Sverige. 
Företagets egenutvecklade medicintekniska produkt, Glycosorb® ABO, har sedan 2001 använts världen över för att möjliggöra fler än 6 000 blodgruppsinkompatibla transplantationer genom att specifikt reducera anti-A/B antikroppar i organmottagarens plasma. Glycosorb® ABO används främst vid blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer, men används även vid blodgruppsinkompatibla lever-, hjärt-, lung- och stamcellstransplantationer. Fler än 60 vetenskapliga artiklar har publicerats i välrenommerade medicinska tidskrifter som visat utmärkta resultat, på både kort och lång sikt, vid blodgruppsinkompatibla transplantationer genomförda med Glycosorb® ABO. 

Företaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universella (låg titer) blodprodukter och produkten har visats vara effektiv för framtagning av lågtiter blodplasma, helblod och trombocytkoncentrat. 

Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). 

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM (Nordic Growth Market) Main Regulated Equity och handlas under symbolen GTAB B.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530