REGMAR

Delårsrapport januari - september 2022

"Efter ett starkt andra kvartal fortsatte även det tredje kvartalet 2022 med god försäljningstillväxt på majoriteten av bolagets marknader. Utvecklingen ligger i linje med våra långsiktiga ambitioner att skapa en uthållig försäljningstillväxt."

Finansiell information

Juli - september 2022

 • Nettoomsättning: 8,8 miljoner kronor (8,6)
 • Rörelseresultat: -0,8 miljoner kronor (-0,4)
 • Periodens resultat: -0,8 miljoner kronor (-0,5)
 • Resultat per aktie: -0,01 kronor (-0,01)

Händelser under det tredje kvartalet

 • Fortsatt försäljningstillväxt och marknadsåterhämtning efter covid-19 med ökad orderingång från majoriteten av bolagets marknader.
 • Första ordern på Glycosorb® ABO från distributör i Chile.
 • Ytterligare transplantationscentra adderade i Indien.
 • Deltagande som utställare på STS (Scandinavian Transplant Society) i Reykjavik och på TTS (The Transplantation Society) i Buenos Aires.
 • Glycosorb® ABO använd på Tysklands största hjärttransplantationscentra för att möjliggöra en blodgruppsinkompatibel hjärttransplantation på ett tvåårigt barn. Behandlingen med Glycosorb® ABO gick utmärkt och barnet kunde framgångsrikt transplanteras.
 • Möten med potentiella nyckelkunder för UBP-produkten på viktiga europeiska marknader.
 • Utmärkta resultat presenterade på DGTI i Mannheim.
 • I september utsåg styrelsen Johan Lavén till ny VD för bolaget efter att Geert Nygaard sagt upp sin anställning under juli månad.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Okt 27, 2022: Utmärkta resultat från trombocytutvärdering i England

DELÅRSRAPPORTEN FÖR KVARTAL 3 2022 I SIN HELHET BIFOGAS

För mer information, vänligen kontakta:
Glycorex Transplantation AB (publ)
Scheelevägen 27
SE-223 63 Lund
Telefon: 046 286 5230
[email protected]
glycorex.com

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Glycorex Transplantation AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2022 kl. 08:00 CET.

Kort om bolaget 
Glycosorb® ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framför allt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 5,000 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 60 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 5,000 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 700,000 dialysbehandlingar per år. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Kanada, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien. 

Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och utvecklar produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM Main Regulated Equity (Nordic Growth Market) och handlas under symbolen GTAB B.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530