Delårsrapport kvartal 3, 2018

 Juli - september 2018 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 6,5 miljoner kronor (7,1)
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 0,4 miljoner kronor (-0,2)
 • Rörelseresultat: 0,1 miljoner kronor (-0,8)
 • Periodens resultat: 0,1 miljoner kronor (-0,8)
 • Resultat per aktie: 0,00 kronor (-0,01)
 • Sammantaget ökade försäljningen till den asiatiska marknaden markant och utgjorde totalt sett 17 % (6 %) av omsättningen.
 • Positiv försäljningsutveckling i framförallt Indien, Tyskland, Israel och Singapore.
 • Indien har under kvartalet varit Bolagets näst största marknad efter Tyskland.
 • Svagare försäljningsutveckling framförallt till Österrike, Australien, Holland och Frankrike.
 • De två första njurtransplantationerna med Glycosorb®-ABO genomfördes framgångsrikt i Nepal.
 • Bolaget har under perioden utvecklat en fullskalig produkt avsedd för behandling av den autoimmuna sjukdomen Myasthenia gravis.

Januari - september 2018 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 23,4 miljoner kronor (22,4)
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 2,8 miljoner kronor (0,3)
 • Rörelseresultat: 1,8 miljoner kronor (-1,6)
 • Periodens resultat: 1,8 miljoner kronor (-1,7)
 • Resultat per aktie: 0,03 kronor (-0,02)
  Tredje kvartalet   9 månader
Belopp TSEK jul-sep 2018 jul-sep 2017   jan-sep 2018 jan-sep 2017
Nettoomsättning 6 487 7 104   23 368 22 404
Förändring av lager av färdiga varor 562 -470   464 -240
Aktiverat arbete för egen räkning 956 1 171   3 545 3 861
Övriga rörelseintäkter 42 5   188 33
Summa 8 047  7 810    27 565  26 058 
Rörelsekostnader -7 610 -7 958   -24 802 -25 659
Av- och nedskrivningar -310 -638   -960 -1 913
Övriga rörelsekostnader - -21   - -59
Rörelseresultat 127  -807    1 803  -1 573 
Finansnetto -47 -30   -64 -85
Resultat före skatt 80  -837    1 739  -1 658 
Skatt 14 -   14 -
Periodens resultat 94  -837    1 753  -1 658 
           
Resultat per aktie, SEK 0,00 -0,01   0,03 -0,02

   
VD har ordet

Försäljningsutveckling
Under årets första nio månader har nettoomsättningen ökat med 4,3 % jämfört med samma period föregående år, nettoomsättningen hamnade på 23,4 MSEK (22,4). Vi uppvisar ett positivt resultat om 1,8 MSEK (-1,7). 
Tredje kvartalets nettoomsättning blev 6,5 MSEK (7,1) och periodens resultat förbättrades till 0,1 MSEK jämfört med -0,8 MSEK under tredje kvartalet 2017.

Vi har sett en positiv effekt av det arbete vi gör för att ytterligare stärka vår närvaro på befintliga och nya marknader. Försäljningsutvecklingen 2018 har varit positiv på flertalet av våra marknader. Bäst utveckling har vi haft i Tyskland, Indien, Singapore och Israel. Sammantaget har försäljningen till den asiatiska marknaden ökat med 109 % under året. Den asiatiska marknaden utgjorde under årets första nio månader 15 % (8 %) av försäljningen, medan den europeiska marknaden, som fortfarande är vår huvudmarknad, utgjorde cirka 77 % (82 %). Den indiska marknaden har tack vare den goda försäljningsutveckligen under tredje kvartalet, för första gången, klättrat upp till att bli bolagets näst största marknad.

Däremot har försäljningen till den engelska marknaden utvecklats negativt under året (-48 % jämfört med samma period 2017). Detta beror på det paired exchange program man har introducerat, som har lett till att antalet blodgruppsinkompatibla transplantationer har halverats. Erfarenheten från andra länder visar på att väntetiden till transplatation ökar och att en hög andel blodgrupp O-patienter inte blir transplanterade i programmet. Detta leder till att totalkostnaden blir högre än om Glycosorb®-ABO hade använts.

De två första blodgruppsinkompatibla njurtransplantationerna från närstående levande givare i Nepal genomfördes under kvartalet. De transplanterade njurarna fungerade bra efter de båda transplantationerna. 

Efter periodens utgång har Glycosorb®-ABO använts för första gången på Kanarieöarna.
Produkten har även fortsatt att användas i Mexiko.

Under kvartalet förstärke vi försäljningsorganisationen för att ytterligare öka marknadssatsningen och affärsutvecklingen på tillväxtmarknaderna.

Utvecklingsprojekt
Under kvartalet har vi tagit fram en produktvariant av Glycosorb®-kolonnen, som uppvisat lovande prekliniska resultat för reduktion av HLA-antikroppar och blodgrupp A/B specifika antikroppar (in vitro). Mellan 20-25 % av alla dialyspatienter är HLA-sensitiserade och detta har gjort det svårt att transplantera dessa patienter. Avsikten med produkten är att fler HLA-sensitiserade patienter ska kunna transplanteras.

Den medicintekniska produkt som vi utvecklat för behandling av Myasthenia gravis (MG) patienter uppvisar goda resultat in vitro. Vi har tagit fram en fullskalig kolonn, som har visats effektivt eliminera autoantikroppar i blodplasma från MG-patienter i de in vitro försök som genomförts. Ingen påverkan på andra antikroppar eller övriga blodkomponenter har påvisats. De försök som genomförts visar också att kolonnerna kan steriliseras utan negativ påverkan på effektiviteten.

Produkten kommer nu att behöva valideras angående dess lagringsstabilitet samt avseende dess biokompatibilitet och funktion. Produkten behöver integreras med vårt befintliga kvalitetssystem och produktionen behöver valideras. Faller detta väl ut kommer vi att därefter påbörja registreringsarbetet av produkten, primärt för de europeiska marknaderna.
Produkten vi utvecklat för framtagning av universell blodplasma (UBP) håller nu på att integreras i vårt befintliga kvalitetssystem. När detta är klart avser vi att söka registrering av produkten. Marknadsintroduktion kommer primärt att ske på den europeiska marknaden.
Både UBP- och MG-produkten förväntas uppvisa betydande synergieffekter med Bolagets befintliga produkt Glycosorb®-ABO i både produktion och försäljning.

Nyemission
Efter periodens utgång genomförde vi en nyemission i syfte att stärka vår finansiering primärt för att registrera och marknadsintroducera UBP-produkten, för användning vid framtagning av universell blodplasma och för att externt validera och därefter registrera MG-produkten, för behandling av den autoimmuna sjukdomen Myasthenia gravis. Utfallet av emissionen kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande inom en vecka. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 2018-10-31: Glycorex Transplantation AB (publ.), meddelar att man genomför nyemission med de primära avsikterna att registrera och marknadsintroducera UBP-produkten, för användning vid framtagning av universell blodplasma och för att externt validera och därefter registrera MG-produkten, för behandling av den autoimmuna sjukdomen Myasthenia gravis.

 • 2018-11-19: Glycorex Transplantation AB (publ.), meddelar att man inleder ett samarbete med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism).

DELÅRSRAPPORTEN FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2018 I SIN HELHET ÅTERFINNS BIFOGAD

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Glycorex Transplantation AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2018 kl. 08:00 CET.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530