Delårsrapport kvartal 3, 2017

Juli - september 2017 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 7,1 miljoner kronor (6,9)
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -0,2 miljoner kronor (-0,2)
 • Rörelseresultat: -0,8 miljoner kronor (-0,8)
 • Periodens resultat: -0,8 miljoner kronor (-0,8)
 • Resultat per aktie: -0,01 kronor (-0,01)
 • Försäljningen utvecklades positivt på flertalet av våra marknader, inklusive Tyskland, vilket resulterade i en försäljningstillväxt om 3 %. Under kvartalet minskade försäljningen till framförallt två av Bolagets största marknader, England och Holland.
 • Bolagets försäljning till Tyskland ökade med 19 % fler sålda enheter, jämfört med samma period förra året. Ett nytt pediatriskt tyskt njurtransplantationscentrum tillkom.
 • Ett nytt levercentrum i Singapore genomförde framgångsrikt en levertransplantation. Sjukhuset som genomförde transplantationen tar emot patienter från olika delar av Sydostasien och är ett större levertransplantationscentrum i området.
 • Ett samarbete med en större blodbank i USA för klinisk utvärdering av Bolagets UBPprodukt påbörjades.
 • Bolaget etablerade ett samarbete med en distributör i Qatar, som efter periodens utgång gjorde en första beställning. Beställningen är den första som Bolaget fått från ett land på den Arabiska halvön.

Januari - september 2017 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 22,4 miljoner kronor (23,6)
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 0,3 miljoner kronor (2,1)
 • Rörelseresultat: -1,6 miljoner kronor (0,2)
 • Periodens resultat: -1,7 miljoner kronor (0,2)
 • Resultat per aktie: -0,02 kronor (0,00)

VD har ordet

Försäljningsutveckling:
Sammantaget ökade omsättningen med 3 %. Försäljningen utvecklades positivt på flertalet av våra marknader under tredje kvartalet, inklusive Tyskland. Försäljningen var emellertid lägre till England, Holland och Tjeckien. I Tyskland såg vi en viss återhämtning, försäljningen ökade med 19 % fler sålda enheter.

Marknadsutveckling:
I linje med vår marknadsstrategi, för att jämna ut de fluktuationer som uppstår på våra etablerade marknader, marknadsför vi produkten mer intensivt även för andra indikationer. I exempelvis Tyskland, ser vi ett ökat intresse inom pediatriska transplantationer. Under tredje kvartalet tillkom ett nytt pediatriskt tyskt njurtransplantationscentrum. Efter periodens utgång har det tillkommit ytterligare ett. Glycosorb®-ABO har dessutom använts, på ett av våra större tyska centrum, för att i tre fall preventivt avlägsna blodgruppsantikroppar hos patienter som ska genomgå transplantation från avliden givare. I två av de tre fallen utfördes blodgruppsinkompatibla transplantationer, varav en lunga och ett hjärta. I det tredje fallet genomfördes en blodgruppskompatibel transplantation.

Vår marknadsstrategi är också att vidare etablera oss på nya marknader. En för bolaget högt prioriterad marknad är Mexiko, där det årligen genomförs upp mot 2 000 njurtransplantationer från levande givare (lika många som i Västeuropa). Sjukhus i Mexiko har efter periodens utgång tagit fram färdiga behandlingsprotokoll för de första patienterna. Tillsammans med vår distributör arbetar vi med att få en så bra geografisk spridning som möjligt.
En annan ny marknad vi tittar på är den Arabiska halvön. Under tredje kvartalet etablerade vi ett samarbete med en distributör i Qatar, som efter periodens utgång gjorde en första beställning. Beställningen från Qatar är den första som Bolaget fått från ett land på den Arabiska halvön. Qatar genomför än så länge ett mindre antal transplantationer per år, men man satsar på att bli en ledande aktör inom transplantationsområdet. Deras donationsprogram har lovordats av ledande experter på området. Bolaget har också sedan en tid tillbaka ett samarbete med en distributör i Kuwait.

Under tredje kvartalet genomförde ett levercentrum i Singapore framgångsrikt sin första levertransplantation med Glycosorb®-ABO. Sjukhuset som genomförde transplantationen tar emot patienter från olika delar av Sydostasien och är ett större levertransplantationscentrum i området.

Utvecklingsprojekt:
Under tredje kvartalet etablerade vi ett samarbete med en amerikansk blodbank för klinisk testning av UBP-produkten. De första testerna har visat på lovande resultat. Testerna kommer att upprepas för att fastställa resultaten. Angående valideringen av produktens biokompatibilitet, är en majoritet av testerna genomförda med godkända och goda resultat.

Vi har tagit fram en produkt avsedd att användas för behandling inom området Myasthenia gravis som har givit lovande resultat i de utvärderingar som vi hittills har genomfört. Denna produkt kommer att fortsatt utvärderas på olika patientplasmor.

Kommande informationstillfällen
Bolslutskommuniké 2018-02-27

Lund den 23 november 2017

Kontakt:
Johan Nilsson, VD, [email protected], 046-286 52 30

Årsredovisning, kvartalsrapporter och annan information om Glycorex Transplantation AB kan hämtas från bolagets hemsida www.glycorex.se

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Glycorex Transplantation AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2017 kl. 08:00 CET.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530