Delårsrapport kvartal 2, 2019 (GTAB B)

Ökad omsättning och positiv rörelsemarginal

April - juni 2019 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 7,4 miljoner kronor (7,1) +4,6 %
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 1,7 miljoner kronor (0,2) Den nya redovisningsstandarden för leasing (IFRS 16) påverkade rörelseresultatet före avskrivningar positivt med 1,2 miljoner kronor.
 • Rörelseresultat: 0,4 miljoner kronor (-0,1). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 25 tkr.
 • Periodens resultat: 0,3 miljoner kronor (-0,2). IFRS 16 påverkade periodens resultat negativt med 121 tkr.
 • Resultat per aktie: 0,00 kronor (0,00)
 • Försäljningen ökade på majoriteten av våra marknader. Bäst försäljningsutveckling i England, Spanien, Tjeckien och Tyskland.
 • Bolagets kvalitetsledningssystem blev omcertifierat enligt senaste ISO-standard.
 • Utmärkta resultat från klinisk utvärdering av UBP-produkten presenterades på en internationell kongress i USA under maj månad.
 • Positiva resultat i blodprover från reumatoid artrit-patienter (in vitro) har rapporterats.  

Januari - juni 2019 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 17,9 miljoner kronor (16,9)
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 5,8 miljoner kronor (2,3). Den nya redovisningsstandarden för leasing (IFRS 16) påverkade rörelseresultatet före avskrivningar positivt med 2,3 miljoner kronor.
 • Rörelseresultat: 3,2 miljoner kronor (1,7). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 83 tkr.
 • Periodens resultat: 3,0 miljoner kronor (1,7). IFRS 16 påverkade periodens resultat negativt med 138 tkr.
 • Resultat per aktie: 0,04 kronor (0,02)

Från och med 2019 redovisas leasing i enlighet med ny standard, IFRS 16. Jämförelsetalen är inte omräknade.

 

Andra kvartalet

 

6 månader

Belopp TSEK

apr-jun 2019

apr-jun 2018

 

jan-jun 2019

jan-jun 2018

Nettoomsättning

7 428

7 098

 

17 874

16 881

Förändring av lager av färdiga varor

567

410

 

679

-97

Aktiverat arbete för egen räkning

905

1 036

 

1 768

2 589

Övriga rörelseintäkter

51

88

 

113

146

Summa

8 951

8 632

 

20 434

19 519

Rörelsekostnader

-7 212

-8 452

 

-14 597

-17 192

Av- och nedskrivningar

-1 318

-323

 

-2 606

-651

Övriga rörelsekostnader

-

-

 

-

-

Rörelseresultat

421

-143

 

3 231

1 676

Finansnetto

-140

-59

 

-266

-17

Resultat före skatt

281

-202

 

2 965

1 659

Skatt

-

-

 

-

-

Periodens resultat

281

-202

 

2 965

1 659

 

 

 

 

 

 

Resultat per aktie, SEK

0,00

0,00

 

0,04

0,02

 

 

 

 

 

 

VD har ordet

Det är med glädje jag kan konstatera att tillväxten fortsatte under årets andra kvartal, nettoomsättningen ökade med 4,6 % till 7,4 (7,1) och vi förbättrade vårt rörelseresultat med ca 0,6 MSEK till 0,42 MSEK (-0,14). Rörelsemarginalen förbättrades avsevärt och blev positiv under både första och andra kvartalet. Resultatförbättringen förklaras av ökad omsättning och minskade kostnader tack vare effektivare produktion med lägre produktionskostnader per producerad enhet.

Försäljningsutvecklingen under andra kvartalet var positiv på majoriteten av våra marknader. Jag kan med tillförsikt se på den goda försäljningsutvecklingen under perioden i Tyskland, vår fortsatt största marknad. Vi fortsätter med vår marknadsstrategi att etablera oss på nya marknader och centra.

Under 2018 och innevarande år genomfördes ett omfattande arbete för att uppgradera vårt kvalitetsledningssystem till den senaste ISO-standarden. Kvalitetsledningssystemet blev under andra kvartalet omcertifierat enligt denna standard.

I maj månad presenterades utmärkta resultat från en klinisk utvärdering av UBP-produkten gjord i Österrike, på en stor internationell blodkongress i USA. Resultaten visade att Glycosorb®-UBP effektivt och selektivt sänker nivån av blodgruppsantikroppar till icke detekterbara nivåer samt utan att signifikant påverka andra blodkomponenter.

Vi arbetar med att integrera produkten i vårt befintliga kvalitetssystem, härefter söks registrering av produkten. Vi gör fortfarande bedömningen att vi ska kunna registrera UBP-produkten under innevarande år.

Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har reumatoid artrit (RA), varav 1 - 10 % inte tolererar eller svarar sämre på de nuvarande medicinska behandlingarna. Dessa patienter hamnar då i en terapeutisk återvändsgränd med sämre prognos.  

Marknadspotentialen för en effektiv behandling inom detta område bedöms vara minst ca 10 gånger större än för bolagets befintliga produkt, Glycosorb®-ABO.

Vi rapporterade i juni positiva resultat från vårt projekt inom RA. Resultaten är lovande och under sommaren har vi gått ett steg vidare och producerat fullskaliga kolonner som nu testas på blodprover från ett stort antal RA-patienter. Resultat förväntas under september/oktober. Ser resultaten bra ut kommer biokompatibilitetsstudier av denna produkt att utföras innan en klinisk studie kan inledas.

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

2019-08-15: Statusuppdatering för projektet reumatoid artrit (RA). Bolaget meddelade bl a att fullskaliga immunoadsorptionskolonner producerats och att studier av dessa med blodprover från ett stort antal RA-patienter har påbörjats.

DELÅRSRAPPORTEN FÖR JANUARI-MARS 2019 I SIN HELHET ÅTERFINNS BIFOGAD

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Glycorex Transplantation AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl. 08:00 CET.

Kontakt: Johan Nilsson, VD, [email protected], 046-286 52 30

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer. Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, primärt reumatoid artrit och Myasthenia gravis. Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530