Delårsrapport kvartal 2, 2018 (GTAB B)

April - juni 2018 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 7,1 miljoner kronor (7,1)
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 0,2 miljoner kronor (-0,2)
 • Rörelseresultat: -0,1 miljoner kronor (-0,9)
 • Periodens resultat: -0,2 miljoner kronor (-0,9)
 • Resultat per aktie: 0,00 kronor (-0,01)
 • De två första njurtransplantationerna med Glycosorb®-ABO genomfördes framgångsrikt i Mexiko. 
 • Positiv försäljningsutveckling i framförallt Indien, Singapore, Holland och Spanien.
 • I Indien tillkom sex nya transplantationscentra under kvartalet.
 • Svagare försäljningsutveckling framförallt till England, Frankrike, Sverige och Kanada. 

 Januari - juni 2018 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 16,9 miljoner kronor (15,3)
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 2,3 miljoner kronor (0,5)
 • Rörelseresultat: 1,7 miljoner kronor (-0,8)
 • Periodens resultat: 1,7 miljoner kronor (-0,8)
 • Resultat per aktie: 0,02 kronor (-0,01)  
  Andra kvartalet   6 månader  
Belopp TSEK  apr-jun 2018  apr-jun 2017  jan-jun 2018  jan-jun 2017 
Nettoomsättning  7 098  7 076  16 881  15 300 
Förändring av lager av färdiga varor  410  240  -97  230 
Aktiverat arbete för egen räkning  1 036  1 356  2 589  2 690 
Övriga rörelseintäkter  88  146  28 
Summa  8 632  8 678  19 519  18 248 
Rörelsekostnader  -8 452  -8 884  -17 192  -17 701 
Av- och nedskrivningar   -323  -638  -651  -1 275 
Övriga rörelsekostnader  - -19  - -38 
Rörelseresultat  -143  -863  1 676  -766 
Finansnetto  -59  -21  -17  -55 
Resultat före skatt  -202  -884  1 659  -821 
Skatt  - - -
Periodens resultat  -202  -884  1 659  -821 
         
Resultat per aktie, SEK 0,00  -0,01  0,02  -0,01 

VD har ordet

Försäljningsutveckling första halvåret

Under första halvåret ökade nettoomsättningen med 10,3 % jämfört med samma period föregående år, periodens resultat var 16,9 MSEK (15,3). Vi uppvisar ett positivt resultat om 1,7 MSEK (-0,8). 
Andra kvartalets nettoomsättning blev 7,1 MSEK (7,1) och periodens resultat förbättrades till -0,2 MSEK jämfört med -0,9 MSEK under andra kvartalet 2017.

Vi har sett en positiv effekt av det arbete vi gör för att ytterligare stärka vår närvaro på befintliga och nya marknader. Försäljningsutvecklingen 2018 har varit positiv på flertalet av våra marknader (inklusive Tyskland). Bäst utveckling har vi haft i Österrike, Indien, Singapore och Australien och svagast utveckling i England och Frankrike. Sammantaget har försäljningen i antalet enheter ökat på den asiatiska och oceaniska marknaden och minskat på den europeiska och nordamerikanska marknaden. Den asiatiska marknaden utgjorde under perioden 18 % (11 %) av antalet försålda enheter, medan den europeiska marknaden, som fortfarande är vår huvudmarknad, utgjorde cirka 70 % (77 %).  

De två första blodgruppsinkompatibla njurtransplantationerna från närstående levande givare i Mexiko genomfördes under kvartalet. Transplantationerna genomfördes på två ledande transplantationscentra. Tillsammans genomför de cirka 10 % av samtliga njurtransplantationer från levande givare i Mexiko.Både transplantationerna och Glycosorb har efter detta fått positiv medial uppmärksamhet i landet. I Mexiko genomförs det årligen upp mot 3 000 njurtransplantationer varav ca 2 100 (70 %) är från levande givare. Antalet njurtransplantationer i Mexiko från levande givare är nästan fyra gånger högre än i Tyskland, bolagets nuvarande största marknad.  
I Indien tillkom sex nya centra under andra kvartalet. Försäljningen i antal enheter har sammantaget ökat med 37,5 % under första halvåret. Nästan 10 % av transplantationerna har under året varit levertransplantationer.
Efter periodens utgång har vi förstärkt försäljningsorganisationen för att ytterligare öka marknadssatsningen och affärsutvecklingen på tillväxtmarknaderna. Roland Andersson har en 25-årig internationell karriär i ledande sälj- och marknadschefsbefattningar inom medicinteknik med fokus på tillväxtmarknader.  

Utvecklingsprojekt

Valideringen av UBP-produktens biokompatibilitet har slutförts med utmärkta resultat. Klinisk utvärdering av produkten pågår.
Inom projektet Myasthenia gravis har bolaget efter periodens utgång utvecklat en fullskalig kolonn vars effektivitet och säkerhet initialt kommer att testas in vitro. Faller detta väl ut kommer ytterligare valideringar att göras, som biokompatibilitet, sterilitet och lagringsstabilitet.
En ny variant av Glycosorb® som selektivt binder till galektiner har tagits fram, men inte till andra proteiner i plasma (in vitro). Förhöjd nivå i plasma av galektin har visats vara associerat med ett flertal olika sjukdomar, däribland kronisk njursvikt, se även Årsredovisningen 2017. Vi har tittat på produktionsaspekter av denna typ av kolonner.

Efter periodens utgång har vi tagit fram en produktvariant av Glycosorb®-kolonnen, som uppvisat lovande prekliniska resultat för reduktion av HLA-antikroppar och blodgrupp A/B specifika antikroppar (in vitro). 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 2018-07-05: Glycorex Transplantation AB (publ.), meddelar att man erhållit lovande resultat med en produkt avsedd för simultan reduktion av HLA-antikroppar och blodgrupp A/B-specifika antikroppar. Avsikten med produkten är att fler HLA-sensitiserade patienter ska kunna transplanteras.
 • 2018-08-09: Glycorex Transplantation AB (publ.), meddelar att bolaget förstärker försäljningsorganisationen för att ytterligare öka marknadssatsningen och affärsutvecklingen på tillväxtmarknaderna.

DELÅRSRAPPORTEN FÖR JANUARI-JUNI 2018 I SIN HELHET ÅTERFINNS BIFOGAD

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Glycorex Transplantation AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018 kl. 08:00 CET.

Kontakt: 
Johan Nilsson, VD, [email protected], 046-286 52 30


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530